Boligsosialt arbeid og organisering. Et utviklingsprosjekt for kommuner med utf...

Boligsosialt arbeid og organisering. Et utviklingsprosjekt for kommuner med utfordringer i å koordinere det boligsosiale arbeidet

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, , Gunnvor Bakke, Margrethe Eikrem Aarset

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Husbanken region Midt-Norge

Rapportnr:

4/14
|

Isbn/Issn:

1891-5981

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

38

Prosjektet «Boligsosialt arbeid og organisering» tar sikte på å bidra til bedre koordinering av boligsosialt arbeid i kommunene Ålesund, Kristiansund, Melhus og Namsos.

Prosjektet har i hovedsak bestått av tre elementer. 1. Det er gjennomført en nettverksanalyse (SNA) i hver kommune. Denne viser relasjoner og kommunikasjonsmønstre i det boligsosiale nettverket og danner grunnlag for kommunenes videre arbeid med samordning av boligsosialt arbeid. 2. Kommunene har gjennom kommunevise, månedlige arbeidsmøter fått anledning til å løfte fram boligsosiale spørsmål, og arbeidet mot å etablere en handlingsplan for boligsosialt arbeid i kommunen. Møreforsking har deltatt på to av disse møtene. 3. Kommunene har deltatt på to nettverkssamlinger der man i tillegg til kunnskapsoppbygging også har hatt som mål å bli kjent med hverandre, både som kommuner, og som kolleger.

Nettverksanalyser kan ikke kan gi noe fasitsvar på hvordan en kommune bør organisere det boligsosiale arbeidet. Slike analyser kan imidlertid avdekke og visualisere hvordan kommunikasjonsmønsteret ser ut i dag, og derved gi kommunene anledning til å diskutere hva de ønsker å bevare, og hva de ønsker å forandre. Møreforsking sitt arbeid for kommunene munnet ut i kommunevise notater både knyttet til nettverksanalyser og innspill til videre arbeid i kommunene.