NCE Maritime klyngeanalyse 2011. Status for maritime næringer i Møre og Romsda

NCE Maritime klyngeanalyse 2011. Status for maritime næringer i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, , Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

NCE Maritime og Nordea

Rapportnr:

1110
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-163-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35
download

Rapporten beskriver status og utvikling for til sammen 206 bedrifter i Møre og Romsdal som vi definerer innenfor den maritime næringsklyngen. På grunnlag av en spørreundersøkelse med innhenting av informasjon fra bedriftene, har vi analysert utvikling av nøkkeltall for omsetning, lønnsomhet og sysselsetting, samt markedsutvikling og faktorer som påvirker konkurransekraften. Fjorårets analyse viste at næringen kunne forvente fall i omsetning i 2011, men ny ordretilgang medførte en gryende optimisme for utviklingen framover. Klyngen forventer å omsette for nesten 46 mrd kr i 2011, dette vil si en nedgang på nesten 5 % i forhold til 2010. Utviklingen for lønnsomhet og sysselsetting viser stabil utvikling for de fleste, men svak nedgang samlet sett.

Det er verftene og leverandørbedriftene som har størst nedgang i omsetning i 2011, mens rederiene og konsulentene viser stigning. Dette har naturlig sammenheng med tilførsel av mange nybygg og et stigende offshore servicemarked. Rederiene har hatt markert svakere lønnsomhetsmarginer de siste par årene, og leverandørbedriftene har hatt dårligere marginer enn de er vant til. Skipskonsulentene og verftene kan vise til god lønnsomhetsutvikling i årets rapport.

Sysselsettingen i maritim klynge er stabil med en grunnstamme på omkring 15 000 årsverk i Møre og Romsdal. I tillegg kommer midlertidig innleie som de siste par årene har ligget omkring 3 000. 2011 viser 1 % sysselsettingsvekst samlet sett, og det er rederiene som drar opp.

Markedsutviklingen i offshore service preges nå av stor optimisme knyttet til god oljepris, nye oljefunn og økende investeringsbudsjett hos rederiene, mens gjeldskrise, uro i de internasjonale finansmarkedene og svak konjunkturutvikling hos våre viktigste handelspartnere skaper usikkerhet omkring utviklingen de neste årene.