VRI som innovasjonsfremjande samhandling - erfaringar frå evalueringa av VRI Mø...

VRI som innovasjonsfremjande samhandling - erfaringar frå evalueringa av VRI Møre og Romsdal per juni 2010

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke og Norges forskingsråd

Rapportnr:

9/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

54

Nøkkelord:

Regional utvikling,  Kompetanse,  Kommunikativ planlegging,  Innovasjon ,  Følgjeevaluering 
 
Notatet ”VRI som innovasjonsfremjande samhandling” oppsummerar erfaringar frå evalueringa av VRI Møre og Romsdal. Notatet er eit samandrag av dei funna som er gjort til juni 2010. Framstillinga er delt i fem delar, der tema er: 1)Den regionale VRI- organiseringa, 2) VRI sett frå bedriftene, 3) VRI, kompetanse og rekruttering, 5) Kva er forankring av regionale utviklingstiltak? 5) Innovasjon, nærhet og avstand mellom aktørene i VRI Møre og Romsdal.
 
Notatet er basert på forskingsprosjektet ”Nye arbeidsmodellar for innovasjonsfremmande samhandling i Møre og Romsdal” som har vore organisert som ei følgjeevaluering av hovudprosjektet i VRI Møre og Romsdal. Evalueringa er gjennomført av Møreforsking i Volda. Prosjektet starta opp hausten 2007 og har fungert som eit korrektiv til hovudprosjektet i VRI Møre og Romsdal, i tilleggg til å levere akademiske publikasjonar. Prosjektet er finansiert av Forskingsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune.