Internasjonalisering av merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge

Internasjonalisering av merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge

Forfatter(e):

Maria Sandsmark, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Rapportnr:

1104
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-157-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

41
download

Denne rapporten studerer faktorer som danner grunnlaget for vedvarende konkurransefortrinn og da spesielt slike faktorer som påvirker hverandre gjensidig. Produktdifferensiering og innovasjon er sentrale begreper som benyttes for å beskrive komparative fortrinn. Begrepene brukes både innen strategisk bedriftsatferd i økonomisk teori, innen merkevarelitteraturen og i analyser av geografiske industrielle klynger. De ulike teoriretningene har imidlertid forskjellig fokus. Her studerer vi hvordan teoriretningene samspiller og slik gir nye interessante perspektiv. Tidsperspektivet ivaretas gjennom å benytte systemdynamikk som analyseteknikk. Ved hjelp av denne metoden sammenfattes de tre teoriretningene som benyttes til å belyse spørsmålene: Hva karakteriserer internasjonale merkevarer som allerede er etablert innen petroleumsnæringen i Midt-Norge? Hvorvidt påvirker lokalisering i en industriell klynge bedriftens markedsposisjon/ renommékapital og eventuelt, hvor ligger potensialet for vellykket merkevarebygging for næringslivet i fremtiden?

Studien viser at etablerte merkevarer kjennetegnes ved at de kommuniserer strategier for B2B merkevarebygging som beskrives i litteraturen. Lokalisering i en klynge kan være et ledd i en merkevarestrategi og klyngen selv kan oppnå et merkenavn. LEAN tenkning kan være en viktig faktor for vellykket merkevarebygging på bedriftsnivå i fremtiden.