Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Behov for mer kunnskap og samarbeid for å møte utfordringer rundt kli...

Image.jpeg

Behov for mer kunnskap og samarbeid for å møte utfordringer rundt klima og naturmangfold

Hva er de største utfordringene knyttet til naturmangfold og klima i Norge? Det var tema for årets Klima, naturmangfold og arealkonferansen, arrangert av Forskningsrådet og Miljødirektoratet. Møreforsking deltok i debatten rundt «hav».

Konferansen var særlig rettet mot forsknings- og fagmiljøene, forvaltning og næringsliv. Målet med konferansen er å bedre forstå utfordringene knyttet til naturmangfold og klima på tvers av ulike sektorer. De største barrierene for dette er svake nasjonale føringer, svake virkemidler og for lite samarbeid på tvers av sektorer, var konferansedeltakerne enig om. 

Møreforsking deltok aktivt i parallell-sesjonen der problemstillinger og muligheter rundt tema hav ble diskutert. Deltakerne var enige om at det er viktig å kartlegge hva som finnes av liv og leveområder i havet. Kartleggingen må være uavhengige, kunnskapsbaserte og standardisert. Og kunnskapen som avdekkes må gjøres åpent tilgjengelig. 

Den største utfordringen som ble identifisert er at havet endrer seg så fort at kunnskapen ikke når fram til brukeren i tide. Både forskning og lovendringer krever tid og ressurser. Det største behovet som ble avdekket er stabil finansiering til de som jobber frem kunnskapen, og gode møteplasser for dialog på tvers av sektorer.

Møreforsking fikk også mye omtale gjennom «Arealer under press»-prosjektene som møreforsker Liv Guri Velle bidrar i. 

De store flertallet av deltagerne var etter konferansen inspirert til økt samarbeid på tvers av sektorene. Det var bred enighet om at ansvaret ligger på en bred koalisjon, og at man sammen kan sikre et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag innen klima, naturmangfold og areal