Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Liten effekt av lakseoppdrett på kvaliteten til torsk og sei på Nordm...

Liten effekt av lakseoppdrett på kvaliteten til torsk og sei på Nordmøre!

Redusert kvalitet hos hvitfisk, grunnet påvirkning av lakseoppdrett, synes ikke å være et betydelig problem for kystfiskerne på Nordmøre. Fra ulike aktører meldes eventuelle problemer å være av lokal karakter, og omfanget synes å være redusert de siste årene. Dette på tross av at det på Nordmøre foregår et direkte fiske opp mot oppdrettslokaliteter. Turistfiskere dominerer dette, men resultatene tyder på at det ukentlig leveres fisk fra yrkesfiskere som er fisket tett opp mot flere av oppdrettslokalitetene i regionen. Dette underbygger antagelsen om at kvalitetsreduksjonen i villfisk synes å være et begrenset problem på Nordmøre. Arealbeslag og usikkerhet knyttet til mulige påvirkninger synes langt på vei å være en større utfordring for yrkesfiskerne i regionen.

 

Som del av prosjektet Miljødokumentasjon Nordmøre søker denne rapporten å beskrive hvilke påvirkninger oppdrettsaktivitet har på hvitfisk utenfor Nordmøre.