Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking med i SFI-søknad

Møreforsking med i SFI-søknad

Møreforsking er partner i et konsortie som har søkt Forskingsrådet om status som Senter for Forskingsdrevet Innovasjon (SFI). Konsortiet består av 10 bedrifter fra norsk biomarin industri og 8 forskingsmiljøer fra inn- og utland med kompetanse innen marine oljer, og ledes av Nofima.

 
Bedriftene som deltar i konsortiet er Pronova Biopharma ASA, Epax AS, Denomega Nutritional Oils AS, Marine Harvest Ingredients AS, Omegatri AS, Napro Pharma AS, Axellus AS, Nordlaks Produkter AS, G.O. Johnsen AS og Gea Westfalia Separator Norway ASA. Fra forskingsiden deltar Nofima,  Møreforsking Marin, Møreforsking Molde, Høgskolen i Ålesund, Centre for International Manufacturing ved University of Cambridge (UK), Universitetet i Bergen, Universitetet i Stockholm, University of Purdue (USA), Oslo Universitetssykehus og bransjeorganisasjonen FHL-Maring.
 
Konsortiet har søkt Norges Forskningsråd om å etablere ”The Omega-3 Innovation Centre” – et senter for forskningsdrevet innovasjon. Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.  SFI er et av de tyngste næringsrettede virkemidlene som Norges Forskningsråd besitter, og programmet finansierer forskings- og utviklingsaktiviteter over 8 år for de som får slik status.
 
SFI-ordningen ble introdusert i 2006 og det finnes i dag 14 slike sentre i Norge. Konkurransen om SFI-status er stor, og Forskingsrådet mottok hele 44 søknader når søknadsfristen utløp den 21. april. Etter planen skal det etableres 5-6 nye slike sentre fra 2011.
 
Fra Omegaland-klyngen er de industrielle partnerne som foreløpig er med Denomega Nutritional Oils AS, EPAX AS og Napro Pharma AS .
 
  - Dette kan være en gylden anledning til å styrke kunnskapsplattformen for den etablerte omega-3 klyngen i vår region. Gjennom Omegaland har bedriftene og utdannings- /FoU-miljøene i Møre og Romsdal etablert en viktig samhandlings-  og nettverksarena. Deltagelse i SFI vil være en naturlig følge av en sterkere satsing på FoU i bransjen. Dette er helt i tråd med strategien til Møreforsking Marin og her ønsker vi å bidra med ressurser til SFI'en, og å bygge oss opp faglig, sier direktør i Møreforsking Roar Tobro i en kommentar. -Uansett utfall, er det startet en god dialog og etablert sterke relasjoner gjennom søknadsprosessen, legger Tobro til.
 
Livsstilsrelaterte sykdommer har lenge vært i sterk vekst i store deler av den vestlige verden. Inntak av sjømat og produkter som inneholder mye Omega-3 fettsyrer er ansett å kunne være viktige forebyggende tiltak. De positive effektene av Omega-3 fettsyrer er i stor grad knyttet til inntak av de svært lange fettsyrene EPA og DHA. Effekten av Omega-3 fettsyrer studeres i en rekke kliniske forsøk og blir i økende grad også knyttet til forebygging av nye tilstander som bl.a. kreft, osteoporose og mentale lidelser. Kjennskap til og kunnskap om de positive effektene ved inntak av sjømat og produkter med høyt innhold av Omega-3 øker blant forbrukere.
 
Norge er allerede etablert som verdens ledende produsent av Omega-3 ingredienser og gjennom oppdrettsnæringen har vi gjort laksen til en viktig vektor for å overføre Omega-3 til mennesker over hele verden. Fra å være en forbindelse man først og fremst inntok gjennom konsum av sjømat, blir Omega-3 i økende grad introdusert gjennom kosttilskudd, farmasøytiske preparater og tilsetninger til nye matvarer.
 

For å kunne utnytte en begrenset ressurs samt levere en størst mulig helseeffekt til forbrukerne er det helt sentralt at kvaliteten på Omega-3 fettsyrene er så høy som mulig. Hovedfokus i ”The Omega-3 Innovation Centre” vil derfor være knyttet til å etablere strategier for å etablere best mulig smak, lukt og holdbarhet og lavest mulig innhold av uønskede forbindelser. Gjennom systematisk bygging av kunnskap over tid skal senteret danne grunnlag for utvikling av nye og innovative produkter for de kommersielle aktørene som er representert.

 
Søknaden er bygget opp av 10 ulike tematiske "arbeidspakker". Møreforsking Marin deltar som  FOU-partner i 3 av disse som retter seg mot råvarekvalitet og industrielle prosesser, mens Møreforsking Molde har ansvaret for en arbeidspakke på temaet Branding. Høgskolen i Ålesund har ansvaret for arbeidspakken Formidling, som omfatter bl.a. undervisning, ulke møteplasser mellom FOU-miljø og industri, og nettbasert formidling av resultater fra SFI'en.
 
Nofima AS står som vertskap for senteret og prosjektleder vil være Bente Ruyter.