Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Klimaforskning - Internasjonalt klimaforskningsprogram til Møreforski...

skarh is.jpg

Klimaforskning - Internasjonalt klimaforskningsprogram til Møreforsking Marin i Ålesund

Utenriksdepartementet bidrar til ny kunnskap gjennom et tilskudd på nærmere 15 mill. kr. til et nytt og omfattende forskningsprogram om klimaendringer. Programmet skal øke kunnskapen om hvordan klimaet påvirker marine økosystemer i Arktis, noe som gir bedre forvaltning av viktige havområder og fiskebestander som har betydning for Norge. Utenriksminister Børge Brende sier i en pressemelding at  «Vi ser at klimaendringene skjer raskere i Arktis enn andre steder. Det er derfor av stor betydning at vi får bedre forståelse av hvilke effekter som gjør seg gjeldende og hvordan disse påvirker livet i havet. Norge har ansvaret for enorme havområder i nord og samarbeider tett med andre land for å øke kunnskapen. Støtten viser at regjeringen tar sitt arktiske ansvar på alvor»
 
Forskningen vil studere økosystemet utenfor Øst-Grønland, der temperaturen har økt de senere år og arter som tidligere forekom sporadisk nå opptrer hyppigere og endrer økosystemet. Norge og Grønland har i henhold til årlige avtaler anledning til å drive gjensidig fiske i partenes økonomiske soner. Felles kunnskap kan skape grunnlag for utvikling av nye fiskerier i fremtiden.
 
Arbeidet som vil pågå frem til 2019 ledes av forskningssjef Agnes Gundersen, som har mer enn 20 års erfaring i det aktuelle havområdet. Forskere fra Møreforsking og Havforskningsinstituttet i Tromsø, samt et internasjonalt partnerskap bestående av havforskere fra Grønland, Tyskland, Danmark og Island vil være involvert i arbeidet. Forskningen starter i september med å analysere data og samle nytt materiale for å studere hvordan havområdene utenfor Øst-Grønland har utviklet seg de siste 30 årene, som følge av klimapåvirkning. For å sikre bærekraftig forvaltning må eksisterende kunnskap oppdateres.
 
Gjennom det nye programmet vil man bygge ny kunnskap omkring utvalgte arters biologi, utbredelse og det økosystem de lever i. «I dette havområdet møtes vannmasser fra Polhavet med Atlanterhavsstrømmen. Dette krysningspunktet mellom kalde og varme vannmasser skaper et spennende økosystem der man kan oppleve store endringer. Det å kunne forske sammen med et så sterkt partnerskap av internasjonale og nasjonale forskere over flere år, vil gi en uvurderlig kunnskap om fiskeriressursene, både for Norge og andre land. Satsning på mer forskning på dette området er inspirerende, og vi gleder oss til å sette i gang arbeidet», sier Gundersen i Møreforsking.
 
Programmet ledes av Møreforsking og finansieres av tilskuddsordningen Arktis 2030. Mer informasjon om programmet kan fås ved å kontakte forskningssjef Agnes Gundersen.
 
Forskningssjef Agnes Gundersen 
Telefon: 926 11 524
E-post: agnes@mfaa.no