Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Levende fangst og lagring av reker kan gi nye muligheter for fisker, ...

IMG_4907.jpg

Levende fangst og lagring av reker kan gi nye muligheter for fisker, selger og kjøper

Etter oppdrag fra Fiskeri og Havbruksorganisasjonenes forskningsfond (FHF) skal Møreforsking undersøke muligheten for å oppnå en merverdi for rekenæringen ved å frakte reker levende til land for videre mellomlagring, bearbeiding og omsetning. Prosjektet samarbeider tett med bedriftene Norway Kingcrab AS, Seashell AS, fiskere og Canadiske forskere.


Til tross for at situasjonen til kystrekebestanden har hatt en positiv utvikling siden 2011, har lav rekepris medført at deltakelsen i fisket er kraftig redusert. Videre er rekefisket langs kysten væravhengig, noe som gir utfordringer i forhold til stabile leveranser til mottak. For å øke lønnsomheten må rekenæringen derfor tenke nytt.  Landing og mellomlagring av levende reke er en løsning noen næringsaktører nå ser nærmere på. Levende lagring vil kunne sikre regularitet til markedet og en mer forutsigbar produksjon, samt at det åpner for å omsette reker som bedre betalte produkter, f.eks. rå og levende.
 
I dag er det etablert omsetting av ulike rå/levende rekearter både i det europeiske, asiatiske og amerikanske markedet, men det er ingen slik omsetting av kystreke (Pandalus borealis) i Norge per i dag. Om man kan introdusere vår kystreke i de samme markedene kan dette gi en betydelig økt lønnsomhet.  Det kan eksempelvis nevnes at levende Pandalus platyceros fra Canada til Kina i dag omsettes for 300 kr/kg. Forundersøkelser viser at det er mulig å introdusere Pandalus borealis i de samme markedene, og kjøpere har sagt at de kan betale mellom 6-8 kr pr levende reke. Til sammenligning med kokte skallreker som i dag omsettes til en gjennomsnittlig kilopris på rundt 100 kr tilsvarer dette mellom 400-600 kr/kg.
 
For å lykkes er man imidlertid avhengig av å imøtekomme rekens krav under levende fangst og mellomlagring. Tidligere forsøk av Møreforsking har vist at landing og kort mellomlagring av levende trålfanget reker er mulig. I et prosjekt finansiert av FHF vil nå Møreforsking i samarbeid med næringsliv, fiskere og Kanadiske samarbeidspartnere bygge videre på denne kunnskapen. Gjennom fysiologiske studier og teknologiske utviklinger ønsker man å arbeide mot at industrien kan mellomlagre reker over en lengre periode. Målsetningen er at skalldyrnæringen i fremtiden skal kunne tilby reker av en ny og unik kvalitet. Dette kan for eksempel være landkokte reker eller rå og levende reker til godt betalte markedsnisjer. Man tror også at fangst og mellomlagring av levende reker fra teiner eller trål vil kunne gi en god biinntekt for kystfiskeren, og legge grunnlag for et nytt lønnsomt fiskeri for små og mellomstore båter langs kysten.
 
Prosjektet starter med forsøk i Møreforskings forsøksavdeling våren 2015 og skal avsluttes høsten 2017. Konsortiet ser frem til en spennende utviklingsperiode i tiden fremover!
 
For mer informasjon ta kontakt med Wenche Emblem Larssen og Snorre Bakke