Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fersk doktor på krabbe

snorre disputas (2).jpg

Fersk doktor på krabbe

I dag disputerte Møreforskings Snorre Bakke ved Universitetet i Tromsø, med doktorgraden «Life history and distribution of the Edible crab in Norway».

Taskekrabbe er en art som har stått sentralt i arbeidet doktorgradsstudium. Til tross for at taskekrabben er en viktig fiskeressurs langs Norskekysten, er kunnskapen om dens liv i våre farvann mangelfull. Mye av det vi i dag vet om taskekrabbens biologi vet vi fra undersøkelser gjennomført i andre europeiske land. Norskekysten utgjør det nordligste utbredelsesområdet for taskekrabben. Her vil krabben tidvis kunne oppleve helt andre miljøforhold enn lengre sør i Europa. I sin doktorgrad har Snorre derfor sett på hvordan miljøforholdene langs norskekysten påvirker viktige livsprosesser i denne arten.

På en del områder ser det ut til at taskekrabben ikke er så veldig forskjellig fra sine artsfrender lenger sør i Europa. F.eks. ser det ut til at krabbene er ca like store når de begynner å reprodusere seg. Men ett av de viktige funnene i doktorgraden er at krabben vokser saktere i nord. Dette tyder på at den bruker lengre tid på å nå kjønnsmoden størrelse. Man antar at ulik veksthastighet skyldes geografiske forskjeller i temperatur. Bakkes laboratorieundersøkelser viste at dersom krabbene får velge, vil de helst oppholde seg på en temperatur på rundt 13 °C. Krabber fra f.eks. Vesterålen opplever sjelden så høye temperaturer.

I tillegg til å gi relevant informasjon til forvaltningsmyndighetene, har doktorgraden gitt ny kunnskap om hvordan biologi og kvalitet hos krabben henger sammen. Dette er nyttig informasjon for både fiskere og produsenter av krabbe.

Møreforsking har i flere tiår arbeidet med forvaltnings- og næringsrettede problemstillinger på kystnære ressurser som krabbe, kreps, hummer, reker og skjell.  Gjennom dette arbeidet har instituttet posisjonert seg som en respektert kunnskapsleverandør og samarbeidsparter hos fiskere, bedrifter, næringsorganisasjoner, forvaltning og andre forskings- og utdanningsinstitutt i inn- og utland.

Doktorgraden har vært finansiert av strategiske midler fra Møreforsking samt gjennom støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune («Kompetanseløft i Møre og Romsdal»), og har vært et samarbeid mellom Møreforsking Ålesund (arbeidsgiver) og Universitet i Tromø (gradgivende institusjon).
 
Bildetekst øverst:
Dr. Snorre Bakke (i midten), her sammen med førsteopponent Bradley Stevens og andre opponent Sabine Cochrane