Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskingsforum Møre

Forskingsforum Møre

Alle forskingsmiljøene som er representert i Møre og Romsdal har etablert Forskingsforum Møre som en felles plattform for faglig samarbeid og mobilisering til mer FOU i regionen. Initiativet er nå formalisert gjennom en felles samarbeidsavtale som ble undertegnet på Runde Miljøsenter onsdag 31. oktober.

 
Partnerne i samarbeidsavtalen er alle de FoU-miljøene som er representert i fylket, dvs:
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen i Molde
 • Møreforsking AS / Møreforsking Molde AS
 • Nofima
 • Bioforsk Økologisk
 • SINTEF
 • Runde Miljøsenter
 • NIVA 
Gjennom et tettere  samarbeid skal partene løfte forsknings- og utdanningskvaliteten, og bidra til økt verdiskaping generelt og økt verdiskapning i Møre og Romsdal spesielt. Avtalen som er inngått har 4 delmål:
 1. Styrke FoU-samarbeidet gjennom å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter som inngår i nasjonale/internasjonale satsinger/programmer
 2. Styrke forskningskompetansen- og kapasiteten i FoU-miljøene gjennom felles initiativ.
 3. Være samarbeidspartner/ høringsinstans for nasjonale/regionale myndigheter i deres arbeid med FoU-strategier og nye FoU-satsinger.
 4. Styrke utdanningssamarbeidet i regionen.
Fra Møreforsking sin side er målet med samarbeidet å betjene en større del av behovene, utløse mere av potensialet til og mobilisere flere bedrifter, offentlige etater og andre brukere til å delta i FOU-basert innovasjons- og utviklingsarbeid. Et utvidet samarbeid mellom miljøene er viktig for å styrke mulighetene vi har til å delta i tyngre nasjonale og internasjonale FOU-satsinger, samt til å bygge opp laboratorier og annen infrastruktur  for å drive FOU. Et tettere samarbeid vil også bidra til synliggjøre og å profilere regionens FOU-kompetanse og -miljø bedre enn det miljøene klarer enkeltvis, bl.a. i forhold til rekruttering og utdanning av forskere. Videre ønsker Møreforsking gjennom et samarbeid med andre miljøer å utvikle flere tverrfaglige FOU-satsinger og -prosjekter.