Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Rekruttering til fiskeflåten

Rekruttering til fiskeflåten

Fiskeflåten reduseres, samtidig som båtene blir større og krever mer sertifisert personell i nøkkelposisjoner ombord. Konkurransen mellom virksomheter i næringen om kompetent arbeidskraft, og særlig nøkkelstillinger som er sertifikatpliktige, forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Når det gjelder de marine og maritime fagene har mange med fagbrev gått videre og tatt maritim utdanning med sikte på å bli offiser. Utsagn fra fagskoler og høgskoler gir grunn til å anta at svært mange av elevene som har bakgrunn fra fiskeflåten, fanges opp av konkurrerende virksomhet, i hovedsak oljerelatert virksomhet.

Gjennom forprosjektet ”Utfordringer med å rekruttere og holde på arbeidskraft til fiskeflåten” søker man å tilegne seg bedre kunnskap om konkrete tiltak og virkemidler som kan nyttes for å rekruttere og beholde folk i fiskeflåten etter endt sertifikatutdanning. Nærmere bestemt skal forprosjektet avdekke:
 
  • Avgjørende kriterier og preferanser som er utslagsgivende for offiserskadetter i forhold til valg av jobb etter endt fagskoleutdanning. 
  • Rekrutteringsstrategier som benyttes i noen representative bedrifter innenfor fiskebåt- og supplybåtrederier, samt identifisere eventuelle forskjeller mellom de to rederitypene i forhold til rekrutteringsarbeid.
  • Aktuelle og konkrete tiltak som kan øke fiskeflåtens attraktivitet som arbeidsplass for personer etter endt utdanning i sertifikatfag, samt foreslå hensiktsmessige strategier i forhold til framtidig rekruttering
 
 
Prosjektets nytteverdi ligger i å dokumentere utviklingstrekk, preferanser og kriterier for fagskole- og høgskoleutdannende kandidaters valg av arbeidsplass.

Prosjektet er initiert av Fiskebåtredernes Forbund og finansiert av Sett Sjøbein (FHF).
Møreforsking Marin (MFÅ) og Møreforsking Volda (MFV) samarbeider om gjennomføringen av prosjektet.  Øyvind Herse (MFÅ) og Finn Ove Båtevik (MFV) er prosjektledere.