Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Innspill til HAV 21

Innspill til HAV 21

De marine næringene er svært viktige for verdiskaping og sysselsetting Norge, og har stort potensial for ytterligere vekst. Det finnes imidlertid ingen samlet strategi for framtidig marin kunnskapsutvikling og forskning. Gjennom Hav21 er sjømatnæringen, forvaltningen og kunnskapsmiljøene invitert til å komme med sine innspill og anbefalinger til framtidig strategier for marin forskning. Møreforsking og Høgskolen i Ålesund har i fellesskap laget et slik innspill til HAV 21.

 
Målt i omsetningsvekst, markedsandeler, verdiskaping og ressursforvaltning har utviklingen i norsk sjømatnæring de senere årene vært en suksesshistorie. Den viktigste forklaringen til dette er at investeringene både på markeds-, struktur- og forskingssiden i større grad har blitt finansiert, styrt og drevet av næringsaktørene selv. Dette har gitt et mer markedsorientert innovasjon- og utviklingsarbeid langs de viktigste verdikjedene i sektoren, og forskings- og innovasjonsarbeidet har blitt mer anvendt og næringsrettet. Det er viktig å bygge videre på resultatene og erfaringene fra den gode utviklingen det siste tiåret i utformingen av HAV 21.
 
Viktige anbefalinger som gis fellesinnspillet fra Møreforsking og Høgskolen i Ålesund er:
  • Det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere nytteverdi og treffsikkerhet av investeringer i FOU i marine næringer.  Etabler et program for systematiske, langsiktige målinger av bedrifts- og samfunnsøkonomiske resultater og effekter av investeringer i marin FOU, som grunnlag for mere treffsikre valg av innsatsområder og virkemidler
  • For å sikre relevans og nytteverdi bør Hav21 legge opp til sterkere brukerstyring av de næringsrettede investeringene i marin FOU som finansieres med offentlige virkemidler. Dette gjelder også brukermedvirkning og samarbeid med næringen om investeringer i forskerutdanning og infrastruktur.
  • Økt kunnskapsinnhold i sjømatnæringene stiller krav om tettere sammenheng mellom investeringene som gjøres i utdanning, FOU og innovasjon, og der selve verdiskapingen skjer. En tettere kobling mellom oppbygging av utdanningstilbud, FOU-kapasitet, investeringer i infrastruktur i form av laboratorier og der den faktiske næringsaktiviteten foregår, vil gi både bedre rekruttering, bedre avkastning på investeringene i FOU og mobilisere flere marine bedrifter til selv å investere i FOU og utdanning.
I forlengelsen av disse overordnede anbefalingene inneholder også innspillet forslag til HAV 21 innenfor forvaltning, fiskeri, oppdrett og matproduksjon. Du kan laste innspillet i sin helhet her.
 
Mer informasjon om HAV 21 finner du her.