Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland

Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland

I Uummannaq-området på Grønland fanges det isgalt i forbindelse med fisket etter blåkveite. Fangsten foregår på isen om vinteren og fra båter om sommeren. Man har ikke oversikt over det faktiske omfanget av det som fanges eller hvor stor forekomsten av isgalt er. Imidlertid rapporterer fiskerne at mengden er av en slik karakter at det vil kunne være interessant å utnytte isgalt.

 

Linefiskeri fra isen                                                                                                             Foto: J. Boje
 
Prosjektet ”Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland” skal undersøke muligheten for å få kommersiell utnyttelse for isgalt på Grønland. Målet er å optimalisere og øke lønnsomheten i kommersielt fiske gjennom utvikling av fiske/foredling av bifangsten isgalt i blåkveitefisket. En skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant fiskerne på Grønland for å kartlegge omfanget av isgalt. En vil kartlegge fiske, hvor fisket foregår, og om det fiskes kontinuerlig gjennom året eller til gitte tider. Videre er det viktig å få en oversikt over fangstsammensetning (størrelse på fisken). Spørreundersøkelsen skal følges opp med intervju. Grønlands Naturinstitutt vil bistå undersøkelsen ved å supplere med fangstdata og fangstsammensetning fra sine regulære tokt og undersøkelser.
 
Det skal også innhentes informasjon om muligheter for produksjon lokalt, samt informasjon om logistiske utfordringer. En vil også gjennomføre en kartlegging av landingsanlegg og eventuelt alternative løsninger for landing av fangst og eventuelt foredle isgalten.
 
En ønsker i prosjektet å få avdekt om det er et ressurspotensial for isgalt i Grønland. Resultatene i prosjektet vil danne grunnlag for videre utvikling av fangst av isgalt som bifangst i kommersielle fiskerier. Dette vil kunne ha en økonomisk betydning for aktuelle fiskere og fiskerinæring forøvrig.
 
Det blir i prosjektet også gjennomført en work-shop for å formidle resultatene fra undersøkelsen og tidligere arbeid på isgalt gjennomført i Norge. Work-shopen er rettet mot ulike interessenter slik som grønlandske fiskere, forvaltning og de som arbeider i produksjons- og salgsapparatet. Resultatene kan ha verdi for andre nasjoner som kan utnytte isgaltressursen i sine farvann.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, KNAPK (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu – Sammenslutningen av Fiskere og Fangere i Grønland) og Grønlands Naturinstitutt.
 
Prosjektet er finansiert av NORA (Nordisk Atlantsamarbejde), Grønlands hjemmestyre og Norges Forskningsråd.