Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Medisinsk forskning og kunnskap - nøkkelen til bedre fiskehelse?

fiskehelse_blodprøve av oppdrettslaks_foto Møreforsking.jpg

Medisinsk forskning og kunnskap - nøkkelen til bedre fiskehelse?

Norsk oppdrettsnæring har de beste forutsetninger for å bedre fiskehelse gjennom nye nasjonale samarbeidskonstellasjoner. Kan vi dra nytte av medisinsk forskning?

I urtiden var mennesker en art som bevegde seg mye og hadde ujevn mattilgang. Villaksen, som er utgangspunktet for oppdrettslaksen, beveger seg over lange avstander hvor den blant annet beiter på annen fisk og dyreplankton. Både for mennesket og oppdrettslaksen har det skjedd vesentlige livsstilsendringer. Mange mennesker har nå en overflod av mat, er mye mer stillesittende og beveger seg mye mindre enn før - Dette utgjør de tre grunnpilarene for dårlig helse. Oppdrettslaks beveger seg mindre en villaks og har nesten blitt «vegetarianer» gjennom høyt vegetabilsk innhold i foret.
 

Medisinsk forskning kan bidra

Mennesket er naturligvis vidt forskjellig fra laks, men er vi på enkelte områder kanskje mer lik enn vi tror? Mange av laksens og menneskets fysiologiske og cellulære prosesser reguleres av de samme grunnleggende mekanismene. Både hos menneske og laks har livsstilsendringene blant annet medført svekket hjertehelse. Spesielt er hjertelidelsen Kardiomyopatisyndrom (CMS) av høyeste prioritet i oppdrettsnæringen. Fiskehelsepersonell og inspektører i mattilsynet rangerte i 2020 sykdommen som den største dødsårsak hos laks (Fiskehelserapporten 2020, Veterinærinstituttet). Sykdommen inntreffer ofte sent i produksjonssyklusen og medfører dermed store økonomiske tap. Kunnskapshull relatert til CMS er viktige å fylle.  

For å forbygge og behandle hjertelidelser må vi forstå de bakenforliggende mekanismene. Takket være medisinsk forsking, med tunge investeringer både nasjonalt og internasjonalt, har resultert i at vi i dag har en helt annen forståelse og mulighet til å forebygge og behandle hjertelidelser hos mennesker. Kan vi ta med oss denne fagkunnskapen og samme avanserte medisinske utstyr til å bedre laksens hjertehelse? Vi mener: JA!

Avansert medisinsk kompetanse til merdkanten

Møreforsking forsker nå sammen med Pure Norwegian Seafood (prosjekteier), Åkerblå og gruppe for cellulær og molekylær kardiologi ved NTNU Trondheim på hjertelidelser og CMS i laks. Medisinsk utstyr og fagkompetanse fra NTNU bringes med til merdkanten ved oppdrettsanlegg på Averøy. Dette er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF) Møre og Romsdal.


Tverrfaglig samarbeid nøkkelen

Midt-Norge har de beste forutsetninger for å løse utfordringene rundt hjertelidelser, og samtidig gi løft for helsen hos oppdrettslaksen. Møreforsking har også, sammen med næringsklyngen NCE Aquatech i Trondheim (prosjekteier) og Lerøy Seafood Group, fått innvilget et forprosjekt fra Trøndelag fylkeskommune. Midlene skal gå til å danne et tverrfaglig konsortium bestående av representanter fra næringsliv og FoU-aktører. Sammen skal vi se på utfordringene rundt hjertelidelser hos laks og CMS. Det gjelder å se mulighetene for å lære på tvers. Gevinstene kan bli store.

Denne artikkelen er publisert i blant annet Fiskeribladet, Tekfisk og Intrafish.