Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan havsalat bli «havets hvete»?

grønntare havets hvete_kollage.jpg

Kan havsalat bli «havets hvete»?

Hvordan utnytte mer av vekstene i havet? Forsknings- og næringsmiljøer i flere verdensdeler jobber sammen for å finne nye matressurser og utvikle bærekraftige marine produkter. Møreforsking er med.

Samtidig som verdens befolkning forventes å øke drastisk frem mot 2050 vil samfunnet trenge tilgang til mer bærekraftige og stabile matkilder. Hvordan vi kan bruke våre kystnære områder på en bærekraftig måte har derfor sett økt interesse det siste tiåret. Hva kan vi utnytte av marine ressurser til menneskelig føde og konsum? Over 100 spesialister fra 28 land verden over jobber nå sammen om dette, fra et vitenskapelig og et kommersielt ståsted.

Gjennom et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid COST (The European Cooperation in Science and Technology) jobber forskere og innovatører med å etablere og bruke nettverk som sammen skal jobbe med vitenskapelige, teknologiske og samfunns-utfordringer knyttet til matprodukter fra havet. Arbeidet vil bidra til nye, innovative ideer og nye nærings-initiativ.

Verdifulle ressurser i havsalat

Forskningen kombinerer ulike faglige tilnærminger til bærekraftig bruk av marine ressurser. Møreforsking deltar i det nyetablerte nettverket som fokuserer på sjøgress – nærmere bestemt algearten Ulva, også kjent som havsalat. Arbeidet har som mål å utforske potensialet til havsalat som råvare for mat i Europa. De unike særtrekkene til Ulva gjør denne grønnalgen til den mest egnete arten å utforske for akvakulturformål. I nettverket skal man se på alle aspektene ved utnyttelse av Ulva: biologi, økologi, dyrking, prosessering; økonomiske og samfunnsmessige perspektiver.

Stein på stein

Arbeidet bygger på tidligere NFR-prosjekter som Møreforsking har ledet. Den tidligere forskningen har blant annet gitt svar på hva som er gode metoder for dyrking og konservering, og hvordan kartlegge matsikkerhetsrisiko og egenskaper knyttet til næringsstoff, lukt og smak for havsalat. (FORREGION prosjekt 304252 – dyrking av havsalat og 312947 – konservering av havsalat). Dette forskningssamarbeidet har gitt norsk biomarin næring økt kunnskap og styrket dens konkurransefortrinn.

Det pågående norsk-kinesiske forskningsprosjektet SAFER IMTA, ledet av Møreforsking, ser nærmere på hvordan norsk oppdrettsnæring kan bli mer bærekraftig. En av løsningene kan være å kombinere dyrking av havsalat med landbasert fiskeoppdrett.

Kan gi ringvirkninger i hele Europa

COST-samarbeidet som nå er påbegynt skal resultere i nye vitenskapelige funn som kan skape næringsmuligheter og jobbmuligheter i de maritime næringene og i kystøkonomien i mange europeiske land. Resultatene kan også gi store, positive sosiale ringvirkninger. Målsetningene i prosjektet vil bidra til EUs Strategi 2020 -2024 – Health and Food . Implementeringen av funnene vil også underbygge FNs bærekraftmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Norge er representert i prosjektet ved Møreforsking, og seniorforsker Céline Rebours. Hun leder også arbeidsgruppen som ser på sosiale, juridiske og regulatoriske aspekter av innovasjonene.

Prosjektperiode: 4. oktober 2021 – 3. oktober 2025
Prosjektets nettside: Action CA20106 - COST