Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop - Tverrfaglig kunnskapsplattform for kystsonen i Møre og Rom...

bvn.jpg

Workshop - Tverrfaglig kunnskapsplattform for kystsonen i Møre og Romsdal (Marine Møre 21) Oppdatert program

På vegne av Forskningsforum Møre inviterer Møreforsking til workshop om utvikling av en ny tverrfaglig kunnskapsplattform for kystsonen. Denne workshopen har som hensikt å samle alle aktører og vise hva som er visjonen for Marine Møre 21 (MM21). Her vil vi presentere behovet for en slik plattform/portal og hva som er mulig å få til. Vi ønsker deltakelse og innspill fra næring og forvaltning (brukerne av et slikt verktøy) i forhold til behov, nytteverdi og integreringsønsker. Resultatene og konklusjonene fra workshopen skal gi grunnlaget for en videre strategi fremover.

Kystsonen tiltrekker seg stadig større oppmerksomhet, både i regional og nasjonal sammenheng. Dette skyldes stadig økende nærings- og fritidsaktivitet, og større behov for å utnytte areal effektiv. Allerede i dag opplever vi konflikter mellom kystbaserte næringer, fritidsinteresser og verneinteressene samtidig som potensiale for optimal utnyttelse av kystareal likevel er stor. For å kunne kombinere økende og ulike interesser for arealer i og langs kystsonen, trenger man styringsverktøy som baserer seg på samlet kunnskap om området og dets funksjoner.

Marine grunnkart er grunnlaget for den nye kunnskapen via stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjon kan legges lag på lag. Disse kartene gir en detaljert framstilling av undervannslandskapet, bunnsedimentene og livet på og i bunnen, og bidrar til forståelse av sammenhengen mellom livet i havet og de naturlige prosessene.

Slik verdifull basiskartlegging har blitt gjennomført i havområdene våre gjennom MAREANO-programmet (Marine Areal Database for Norwegian Waters), men det foreligger derimot liten informasjon om kystsonen. Forskningsinstituttene i regionen har derfor opprettet et initiativ der målsetningen er å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform knyttet til utfordringer, muligheter og flerbruk av «havrommet». Med «havrommet» menes akvatisk miljø i fjord-, kyst- og havområder. Dette prosjektet kalles Marine Møre 21 (MM21). Marine grunnkart vil være en essensiell basis i denne kunnskapsplattformen. Marine grunnkart er allerede under utvikling for Søre Sunnmøre og vil bli ferdigstilt i 2015. Vi ønsker nå å utvide kartleggingen og videre bygge på med ulike temakart.
 
Sted: Rica Parken hotell i Ålesund
Dato: 25. februar kl.: 09:15 – 15:30
Deltakelse: kr.: 450, betales under arrangementet til hotellet
Påmelding sendes til: margrete@mfaa.no
 

Kontaktpersoner:
Margrete Emblemsvåg                      Dr. Annelise Chapman
Tlf: 70111614/93288537          Tlf.: 70111612/90750501