Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Markedsutvikling for sporstykker av torsk

Markedsutvikling for sporstykker av torsk

De siste årene har det vært fokus på å øke verdiskapingen i norsk fiskerinæring. Flere bedrifter satser på fersk fisk, høyere bearbeidingsgrad og konsumentvennlige produkter. Produksjon av skinn- og beinfri loins av torsk har hatt en stor vekst og en god prisutvikling. Under loinsproduksjonen skjærer en vekk buk- og sporstykket av fileten. Loinsen utgjør 50 %, sporstykket 30 % og bukstykket 20 % av fileten. Restavskjæret fra loinsproduksjon utgjør derfor et stort utbytte.

 
Aker Seafoods er en av de største loinsprodusentene i Norge. I 2010 har selskapet et potensial for å produsere 5.000 tonn ferske loins, 1.000 tonn sporstykker og 1.000 tonn bukavskjær. Aker Seafoods har i dag problemer med å oppnå en lønnsom omsetning av restavskjær, og sporstykkene anvendes derfor i blokkproduksjon.
 
Gjennom prosjektet ”Markedsutvikling for sporstykker av torsk” søker en å oppnå lønnsomhet for ferske/fryste sporstykker gjennom bedre ressursutnyttelse. I prosjektet vil en ha hovedfokus på storhusholdningsmarkedet i Norge og Sverige, samt i Nederland og Polen. Ferske/fryste sporstykker vil bli testet ut i storhusholdninger og eventuelt i andre aktuelle segment. Vareprøver sendes til de aktuelle respondentene sammen med et spørreskjema, og oppfølgende intervjuer gjennomføres i etterkant. Målet er å kartlegge interessen for produktet, samt hvilke kriterier som må oppfylles for at de vil inkludere sporstykker av torsk i sin produktportefølje. Dette omfatter faktorer som produktkvalitet, emballasje, pris, sesong, markedspotensial og logistikkløsninger. Uttestingens omfang vil bestemmes blant annet på bakgrunn av hvilke segmenter og markeder som velges ut.
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Margareth Kjerstad ved Møreforsking Marin er prosjektleder.
 
For nærmere beskrivelse av prosjektet, se utlysningen på FHF sine nettsider.