Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk

Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk

Møreforsking Marin i samarbeid med bedrifter i saltfisk og klippfisknæringen ønsker med dette prosjektet å oppnå mer utfyllende kunnskap om hvordan gjenbruk av salt påvirker kvaliteten og utbyttet på saltet, saltfisk og klippfisk.

 
Bakgrunn
Ut fra informasjon som foreligger, tyder det på at det vil bli stilt følgende krav til salt ved produksjon av saltfisk:
 
§ 33. Krav til salt
Salt skal tilfredsstille følgende krav:
 
A. saltet skal ha et rent utseende og skal ikke inneholde tydelige, fargede partikler eller fremmedekrystaller. Det skal være fritt for avvikende lukt og ha en tydelig ren
 
B. saltsmak,jerninnholdet i saltet skal ikke overstige 10 mg/ kg og kopperinnholdet skal ikke overstige 0,1 mg/kg.
 
Den nye kvalitetsforskriften er ikke på plass ennå, men ut fra arbeid som er gjort i tidligere prosjekt (Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk) vil bruktsalt være innenfor kravene foreslått i § 33.
 
Dersom dette blir resultatet og bedriftene får benytte brukt salt vil det være viktig at bedriftene gjør dette på en måte som ikke forringer kvaliteten. Som en ser gir punkt A. i foreslått forskrift, er det ganske store rom for tolkning. Et annet punkt som er viktig i denne sammenhengen, sånn vi ser det, er at saltfisk- og klippfiskprodusentene og ikke saltleverandørene som må forholde seg til kravet til salt dersom de velger å benytte brukt salt. Før når forskriftene gjaldt nytt salt, var det saltleverandørene disse kravene var rettet mot. Basert på erfaringene fra prosjektet “Resirkulering av salt” vil det være en fordel om kravene til saltet bli mer nyansert slik at både næring og tilsyn har tydeligere krav og forholde seg til.  
Dersom nå bedriftene kan resirkulere saltet er det en del spørsmål som reiser seg; hvor mange ganger kan saltet brukes? Kan en blande nytt og brukt salt? Kan brukt saltet benyttes til lake? Hvor mye salt bør benyttes når en benytter brukt salt?  Et annet viktig moment er hvordan råstoffkvaliteten påvirker kvaliteten på det brukte saltet, og dermed kan sette begrensinger på gjenbruken.
 
Det er også en del andre elementer en bør tenke på dersom en resirkulerer saltet, spesielt endringene i kalsium og magnesium som vi har sett reduseres i brukt salt, og som i andre undersøkelser viser at kan ha innvirkning på kvaliteten til sluttproduktet. Resultatene fra “Resirkulering av salt” prosjektet viste at Ca og Mg reduseres etter en gangs bruk, men at det ikke reduseres i større grad etter andre gangs bruk, hvordan er dette etter tredje gangs bruk? Hvordan konsentrasjonen av Ca og Mg endres ved flere gangers bruk av saltet og hvordan dette påvirker kvalitet og utbytte på saltfisk bør kartlegges før en kan avgjøre hvor mange ganger saltet kan brukes opp igjen. Det kan være at en bør sette en grense på hvor mange ganger saltet bør benyttes, og om en skal kunne blande nytt og brukt salt, noe islendingene ikke gjør. Hva med produksjon av lake av brukt salt? Islendingene bruker kun nytt salt ved produksjon av lake. Hvordan mengden av rødmidd endrer seg i saltet og i fisken ved flere gangers gjenbruk av salt er heller ikke kartlagt.
 
Det vi vet for lite om er:
 
Hvordan ulike typer salt er egnet til gjenbruk; her blir de to vanligste saltene tunisiasalt og spaniasalt sammenlignet.
 
Hvor mye salt bør brukes under salting når saltet skal gjenbrukes, må saltmengden økes når saltet skal gjenbrukes?
 
Kan saltet gjenbrukes bare to ganger eller kan det brukes opp igjen tre ganger?
 
Hvordan påvirker gjenbruk av salt sluttproduktene saltfisk og klippfisk med hensyn til
-           Kvalitet - spesielt hvithet, gulhet, fasthet og spalting
-           Utbytte og avrenning
-           Vekst av rødmidd ved kjøling og forhøyet temperatur
 
Gjennomføring
Forsøkene i dette prosjektet blir samkjørt med forsøk som gjennomføres i forbindelse med prosjektet “Rødmidd i klippfisk”. Her er vi i gang med småskala forsøk og dette er allerede utvidet slik at kvaliteten på saltet og fisken kan dokumenteres ved flere gangers gjenbruk. Senere på høsten vil en starte tilsvarende salteforsøk i storskala ved bedrift.
 
Prosjektet er finansiert av FHF.
 
Kontaktperson: Ann Helen Hellevik