Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bli med på vår workshop om flerbruk av sjøareal

fra filmen.JPG

Bli med på vår workshop om flerbruk av sjøareal

Interessen og behovet for flerbruk i havrommet øker over hele verden. Hvordan gjør vi det enklere å få til mer av det? Kanskje din virksomhet kan ha nytte av å høre mer om dette? Vi inviterer marine og maritime interessenter til å bli med på workshop for å diskutere muligheter i flerbruk av norske sjøareal.

Som et resultat av økt menneskelig aktivitet til sjøs, har det i løpet av de siste tiårene blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk av havet. Begrepet beskriver felles bruk av ressurser i umiddelbar geografisk nærhet. Flerbruk kan være kombinasjoner mellom fiskeri og havbruk, vind og bølgeteknologi, ombygging av nedlagte olje- og gassplattformer, og aktiviteter som fiskebasert turisme. 

Effektiv tilnærming til marin arealforvaltning

Flerbruk er tenkt som en mer integrert og effektiv tilnærming til marin arealforvaltning med sikte på å:
• skape synergier mellom næringsaktører og oppnå økt verdiskaping
• bidra til nye former for samarbeid for å redusere konflikter om areal og ressurser
• verne områder fra menneskelig aktivitet for å bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraft.

Forskning for mer flerbruk

Konseptet og interessen fra beslutningstakere, planleggere og brukere av sjøareal for å kombinere ulike aktiviteter til sjøs fortsetter å vokse i og utenfor Europa. Implementeringen er imidlertid fortsatt begrenset og utfordrende på grunn av flere faktorer som juridiske barrierer, mangel på kunnskap eller styringsverktøy for å vurdere potensialet, fordelene og konsekvensene. Møreforsking er partner i det internasjonale forskningsprosjektet MULTI-FRAME som skal øke kunnskapsgrunnlaget og utvikle beslutningsverktøy som vil hjelpe myndigheter og næringsliv til systematisk å ta i bruk flerbrukskonsepter.  
Vi inviterer relevante aktører innen offentlig forvaltning og næringsliv som ønsker å bidra i diskusjonen og utviklingen av flerbruks-scenarioer i Norge til workshop. Koordinator for norske forskningsaktiviteter i prosjektet er forsker Dr. Céline Rebours. 

Tid: 17. og 18. januar
Sted: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Ålesund
Agenda: Se under.
Påmeldingsfrist: 10. januar 2023
Merk: Begrenset antall plasser tilgjengelig
Spørsmål / påmelding: Celine.rebours@moreforsking.no
 
 
 
 
Mer informasjon om MULTI-FRAME-prosjektet

 
Agenda

Dag 1
(NMK, hos Møreforsking)

11:30 -12:30. Velkommen og felles lunsj
12:30 - 13:15. Presentasjon av prosjektet MULTI-FRAME og resultater fra den norske casestudien. 
13:15 –14:00 Diskusjon om: 
- Hva bør målene være for flerbruks-konseptet i Norge?
- Hvordan vurderer ulike aktører flerbruks-konseptet? 

14:00 – 14:15 Pause
14:15 -14:45 Individuell oppgave: Definer hvilken rolle din organisasjon vil ha i et flerbruks-scenario.
14:45 -15:15 Presentasjon av den individuelle oppgaven.

15:15 -15:30 Pause
15:30 – 16:15 Gruppeoppgave: Identifiser forutsetningene for utvikling av et flerbruks-scenario.
16:15 -17:00 Diskusjon om hvilke flerbruks-scenarioer som er interessante.
17:00 -17:15 Oppsummering av første dag

19:00 Middag

Dag 2
(NMK, rom: Roald Amundsen)


8:30 – 9:00 Velkommen
9:00 – 9:30 Individuell oppgave: Identifiser risikoer og restriksjoner som er relatert til utviklingen av flerbruks-scenarioet.
9:30 -10:15 Diskusjon om potensielle utfordringer som kan oppstå i utviklingen av flerbruk-scenarioet.
10:15 - 11: 00 Pause
11:00 - 11:45 Gruppeoppgave: Revider flerbruks-scenarioet med fokus på tiltak for å overkomme de identifiserte utfordringene.
11:45- 12:15 Drøfting av tiltakene som trengs for å overvinne utfordringene.
12:15 – 12:45 Lunsj
12:45 -14:00 Utforske hvordan MULTI-FRAME sin verktøykasse kan bli brukt i planlegging av flerbruks-scenarioer i Norge
12:45 - 13:00 Presentasjon av verktøykassen.
13:00 – 13:45 Diskuter hvilke verktøy som trengs for utvikling og implementering av flerbruks-scenarioer i Norge.
13:45 – 14:00 Avslutning 
 

Multiframe partnere