Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk

Samråd FKD.jpg

Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk

Stort engasjement, mange deltagere og gode råd til framtidas sjømatpolitikk satte sitt preg på samrådsmøtet som fant sted på Atlanterhavsparken tirsdag 31. januar.

 
Bakgrunnen for samrådsmøtet var at Fiskeri- og kystdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om sjømatpolitikken. Hovedmålet for meldingen er å utvikle en helhetlig og framtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.
 
Arrangementet i Ålesund samlet 130 deltagere fra sjømatnæringen,  leverandørindustrien, organisasjonene, forsknings- og utdanningsmiljøene på Nordvestlandet.  Atlanterhavsparken og Møreforsking var vertskap for arrangementet.
 
Tema for samrådet var markedsutfordringer i sjømatnæringene, og hvilke trusler, muligheter og politikkendringer dette krever i forhold til ulike deler av sjønæringa. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen  innledet til debatt med å gjennomgå en del av utfordringene innen bl.a. hvitfisksektoren, og oppdrettsnæringen, og framtidig rekruttering og kompetansetilgang til marine næringer. Statsråden varslet ei bred og helhetlig melding som også skal ha fokus på de mange mulighetene som de marine næringene representerer.
 
Dette ble fulgt opp med forberedte kommentarer fra Knut Haagensen fra  Jangaard Export AS. Iren Stoknes fra Epax AS og Leif Gjeldseth fra MMC Tendos AS. Alle tre ga klare og tydelig råd om hvilke grep som bør gjøres for å sikre nødvendig fornyelse og innovasjon, enten det dreier seg om  framtidige produkter, teknologier eller kompetansetilgang til næringen. Alle tre anbefalte at de offentlige investeringene i forskning og utvikling bør gjøres mere næringsrettede.
 
Utfordringene med å få lønnsomhet i hvitfisksektoren var et av hovedtemaene som også ble fulgt opp av mange av deltagerne i salen, sammen med miljøproblemene i bl.a. oppdrettsnæringen, konkurransen om arealene i kystsonen, rekruttering til flåte og fiskeindustri mv.
 
Foto: Wenche Emblem Larssen, Møreforsking Marin