Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Innovasjon i offentlig sektor?

Innoff-SeminarMolde

Innovasjon i offentlig sektor?

”Det skjer både flere og mer avanserte innovasjoner i offentlig sektor enn i næringslivet”! Dette var en av spissformuleringene som ble brukt på et idèseminar i regi av Forskningsrådet og Møreforsking på Høgskolen i Molde sist torsdag.

 
Seminaret samlet 32 inviterte deltagere fra KS Møre og Romsdal, Helse Nordmøre og Romsdal, Helse Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke, Høgskolene i Molde, Volda og Ålesund, i tillegg til Innovasjonsdivisjonen i Forskningsrådet og Møreforsking.
 
Regjeringen har nylig lagt fram en egen stortingsmelding om innovasjon – ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” (St.meld. nr 7 2008-2009). I denne stortingsmeldingen settes det søkelys på innovasjonsevnen i offentlig sektor  generelt - og i helse- og omsorgssektoren spesielt.  Meldingen har et eget kapittel  om hvordan offentlig sektor kan fornyes og videreutvikles gjennom innovasjon.  Brukerdreven og medarbeiderdreven innovasjon er sentrale begreper. Innovasjonsmeldingen gir tydelig signaler om at det må satses tungt på innovasjon for fornyelse av offentlig sektor framover.
 
Målet med seminaret var å diskutere mulighetene for å arbeide mer systematisk med innovasjon i offentlig sektor ut fra ståsted Møre og Romsdal. Enten man ser på helsesektor, utdanning eller andre former for offentlig tjenesteproduksjon så vil mange kommunale, fylkeskommunale eller statlige etater møte kjempestore utfordringer i framtida skal de klare å tilby et tjenestetilbud til innbyggerne som kan matche deres behov og forventninger både i omfang og kvalitet –  i hele fylket. Det er nok å nevne eldrebølgen – der Møre og Romsdal i 2030 vil ha 60% flere innbyggere over 67 år enn i dag.
 
Samtidig  har det i Møre og Romsdal over mange år vært arbeidet tungt med innovasjonsprosesser for næringslivet. Dette skjer gjennom satsinger som NCE Maritime, VRI Møre og Romsdal,  ulike innovasjonssatsinger og forskningsprogrammer mv. Selv om forutsetningene er svært forskjellige, kan mange  av arbeidsformene og erfaringene fra næringslivet også overføres til offentlig sektor. Videre vil det fra 2010 bli etablert Regionale forskningsfond, som også skal betjene forskningsbehov i offentlig sektor  på regionalt nivå. Hvilke forskningsbehov som her skal prioriteres er en viktig diskusjon å ta fatt i allerede nå.
 
På seminaret ble ulike ideer og innspill til hvordan offentlige etater, høgskolene og forskningsmiljøer kan samarbeide mer systematisk for å utvikle innovasjoner også i offentlig sektor lansert og diskutert. Ideer som gjerne kan være inspirert av og realiseres i samarbeid med næringlivet.
 
For mer informasjon kontakt Arthur Almestad, Forskningsrådets regionale representant i Møre og Romsdal eller Roar Tobro, direktør i Møreforsking.