Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Over 60 bedrifter satser på FOU

image002[1].jpg

Over 60 bedrifter satser på FOU

Maritime og marine næringer er de viktigste bærebjelkene for sysselsetting og verdiskaping på Nordvestlandet. Næringene møter samtidig nå nye utfordringer som følge av finanskrise og svakere internasjonale markeder. I en slik situasjonen må bedriftene tenke nytt, og det gjør de. Siden høsten 2007 har over 60 bedrifter arbeidet med egne forsknings- og utviklingsbehov i regi av VRI Møre og Romsdal.

 
VRI-programmet i Møre og Romsdal skal stimulere bedrifter og forskningsmiljø til å samarbeide om innovasjon. Både økonomiske virkemidler og faglig kompetanse stilles til rådighet for å drive forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i bedriftsspesifikke utfordringer. Forskningsrådet og Møre og Romsdal går sammen om å finansiere VRI Møre og Romsdal, som har en årlig ramme på 10 mill kroner.
 
Gjennom VRI oppsøker forskere bedrifter for å kartlegge og løse deres FOU-behov. Siden høsten 2007, da VRI Møre og Romsdal ble startet opp, har dette skjedd i over 60 bedrifter. Blant temaene i disse prosjektene er utnyttelse av skall fra oppdrettshummer, utvikling av bevegelige lastedekk på supplyskip, integrering av av utenlandsk arbeidskraft i lokal industri osv. Den tematiske spennvidden illustrerer at bedriftene driver nyskaping og utvikling på mange felt.
 
Programmet legger også til rette for kunnskapsdeling og samarbeid på flere arenaer enn i bedriftene. Ansatte i bedrifter og FOU-institusjoner får anledning til å drive undervisning på de tre høgskolene i fylket, og dermed overføre bedriftskunnskap og spisskompetanse til framtidige ansatte. Motsatt kan forskere, undervisningspersonell og studenter hospitere i bedrifter. Flere studenter fra høgskolene i Volda, Ålesund og Molde får nå verdifull praksis i lokale kunnskapsbedrifter gjennom VRI.
 
Møreforsking administrerer VRI Møre og Romsdal og utfører forskingsarbeid sammen med de tre høgskolene i fylket. FOU-miljø fra andre deler av landet og fra utlandet kan trekkes med ved behov når nødvendig kompetanse ikke finnes i regionen.
 
For mere informasjon om programmet ta kontakt med Øivind Herse, som er VRI-koordinator i Møre og Romsdal.