Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lakseoppdrett og koraller

Lakseoppdrett og koraller

På initiativ fra Lerøy Hydrotech har Møreforsking laget en rapport som omhandler interaksjoner mellom koraller og oppdrett, med forslag på en konsekvensanalyse for å vurdere korallforekomstens verdi og forventet påvirkning fra anlegg.

 
 
I senere tid er det reist spørsmål om hvorvidt oppdrettsanlegg kan påvirke koraller. Det er begrenset kunnskap om koraller og ingen studier som berører dette temaet direkte. For saker som omhandler koraller og oppdrett følger derfor miljømyndighetene et føre-var-prinsipp. Miljømyndighetene og oppdrettsnæringen har ytret ønske om klarere rammebetingelser for å vurdere mulige interaksjoner koraller og oppdrett.
 
På initiativ fra Lerøy Hydrotech har Møreforsking laget en studie som omhandler interaksjoner mellom koraller og oppdrett.  Aktører innen både miljømyndigheter, oppdrettsnæringen og forskning av koraller har vært involvert i dette arbeidet.
 
Studien sammenfatter eksiterende kunnskap om kaldtvannskoraller, med fokus på korallrev og korallskoger, og forventede påvirkninger fra oppdrett.  Med bakgrunn i dette er det foreslått en konsekvensanalyse for å vurdere og å analysere mulige interaksjoner mellom koraller og oppdrettsanlegg. Konsekvensanalysen er ment som et veiledende verktøy for Fylkesmenn og oppdrettere under arbeid med ulike lokalitetsspørsmål. Konsekvensanalysen består av konservative kriterier som har en bred faglig støtte både fra oppdrettere og forvaltingsorgan. Metoden er basert på en tre trins prosedyre, som blant annet innbefatter korallforekomstens verdi og forventet påvirkning fra anlegg.