Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild

Rogn

Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal Møreforsking, i samarbeid med Segel og Norway Pelagic, undersøke markedsmulighetene til «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild. Prosjektet har en bred tilnærming med fokus på sektorene ingrediens/farmasi, konsum, dyrefôr og kosmetikk. Prosjektet vil ha tett dialog med styringsgruppen etablert av FHF, som i tillegg til prosjektgruppen består av representanter fra Athena Seafoods og Nergård.

 
Pelagisk industri kjennetegnes ved store sesongvariasjoner og produksjon av store volum over korte sesonger. Etterspørselen etter sild har økt vesentlig og skapt økt vekst i norsk sildeindustri. Andelen av sild til produksjon av mel og olje er kraftig redusert.

 

I 2013 er anbefalt totalkvote for Nordsjøsild 465 750 tonn, hvorav norsk andel tilsvarer 141 970 tonn. Kvoten har dermed økt 15 % i forhold til 2012. For NVG-sild er anbefalt totalkvote 619 000 tonn for 2013, der 377 590 tonn utgjør den norske kvoten (ICES-anbefalinger). Dette utgjør en halvering av kvoten de siste fire årene. I 2010 representerte NVG-sild over 40 % av totalkvoten av pelagisk fisk på norsk sokkel, så reduksjonen vil påvirke både flåteledd og industri. 

 

Det er gjennomført flere prosjekter med fokus på foredling av restråstoff fra sild til mer høyverdige konsumprodukt. Rogn er et av de produktene der potensialet er størst. I hovedsak har rogn fra sild gått til kaviarmarkedet. Dette markedet etterspør moden rogn som er kommet langt i utviklingen mot gyting, med en eggdiameter på rundt 1,4 mm. Prosjektet «Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild» vil fokusere på alternativ bruk for renset rogn og eventuelt rognposer i tidligere utviklingsstadium, produsert tidligere i fangstsesongen.

 

Prosjekttilbudet er utarbeidet etter forslag fra Faggruppen for Pelagisk FoU i FHF, og er nedfelt i faggruppens egen Bransjeplan. Norway Pelagic og deres anlegg i Kalvåg er bedriftspartner i prosjektet. Norway Pelagic er Norges ledende pelagiske industriaktør og leverer alle typer produkt fra sild, deriblant frossen rund sild, fileterte marinerte sildelapper og rogn. Prosjektet er delt i fire arbeidspakker. Råstoffkartlegging (1) av rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild gjennom sesongen og en Mulighetsanalyse (2) vil legge grunnlag for Markedsuttesting (3) av produktet og en Lønnsomhetskalkyle (4).

 

Prosjektet ble offisielt startet 13.02.13 og prosjektperioden går over to år.,
 
For mer informasjon om prosjektet, kontakt Wenche Emblem Larssen (prosjektleder) eller Bjørn Tore Nystrand (markedsansvarlig). Trykk her for prosjektbeskrivelse.
 
 
Øvrige prosjektpartnere: