Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forskning på reservoarer for laksevirus

Forskning på reservoarer for laksevirus

Møreforsking Marin i Ålesund er prosjektleder i et stort forskningsprosjekt om virus på oppdrettslaks i samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Patogen Analyse.

 
Prosjektet ble nylig innvilget av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond med over to millioner kroner. Prosjektmidlene skal brukes til å øke forståelsen for spredning av virussykdommene pankreassyke (PD) og kardiomyopatisyndrom (CMS) (hjertesprekk) på oppdrettslaks. Forsker Audny Hellebø er prosjektleder. Prosjektdeltakere er Anne Stene fra Høgskolen i Ålesund og Vidar Aspehaug fra PatoGen Analyse AS.  
 
Vil redusere økonomiske tap og øke fiskevelferd
Pankreassyke og kardiomyopatisyndrom gir betydelige økonomiske tap for akvakulturnæringen da sykdommene ofte rammer stor og slaktemoden laks. Det er derfor av stor interesse for næringen å forstå smitteveiene for disse virusene. En smittevei kan være virusreservoar i organismer der det tidligere har vært syk fisk. Selv om syk laks og dødfisk blir fjernet fra anleggene, brukes de samme lokalitetene til ny fisk. I dette prosjektet vil en derfor undersøke virusreservoarer i andre organismer på og ved oppdrettslokaliteter.  
 
Prøver fra felt
Forskningsteamet er alt i gang med prøvetaking av organismer på oppdrettslokalitet med syk laks. I laboratoriet vil en undersøke om virusets arvestoff er tilstede. Det er vanlige organismer på en oppdrettslokalitet som blir undersøkt, som for eksempel fjæreblomst, mark og skjell. Laboratorietestene vil vise om virus har blitt overført fra laksen til organismer i miljøet. Dersom dette er tilfelle kan viruset i neste omgang spre seg på ny til nyutsatt laks.
 
Begrense smitte
Dersom det blir påvist virus i andre organismer vil akvakulturnæringen få ny kunnskap om virusreservoar. Med kunnskap om eventuelle reservoarer kan en evaluere dagens retningslinjer for brakklegging, desinfeksjon og dødfiskhåndtering for å begrense overføring av de patogene virusene. Formidling av oppnådde resultater underveis i prosjektet vil bli vektlagt slik at næringen, forvaltningen og andre interessegrupper kan være kjent med kunnskapsstatus og ny kunnskap kan implementeres raskt.
 
Kontaktperson: Audny Hellebø