Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Integrert havbruk: Veien til trygg og bærekraftig ressursutnyttelse?

celine foredrag.png

Integrert havbruk: Veien til trygg og bærekraftig ressursutnyttelse?

Hvordan kan havbruksnæringen bli mer miljøvennlige og bidra til god ressursøkonomi? Ved å dyrke flere arter i samme miljø, kan avfallsstoffene fra fiskeoppdrettet utnyttes som næring for dyrking av mikroalger, makroalger, og sjøpølse. Et norsk-kinesisk forskningssamarbeid ser på mulighetene.

Økt havbruk er en av måtene vi kan møte matbehovet til den økende verdensbefolkningen. Men oppdrettsnæringen er i dag avhengig av begrensede og ikke bærekraftige kilder til råvarer i produksjonen, og fiskeoppdrett gir vesentlige utslipp av næringsstoffer. Hvordan kan havbruk utnytte avfallsstoffene på en mest mulig bærekraftig måte?

Samdyrking

Integrert havbruk (IMTA – Integrert MultiTrofisk Akvakultur )(IMTA) kan være en mulig løsning på dette. Såkalt multitrofisk akvakultur har blitt praktisert i århundrer i ferskvannssystemer, spesielt i Kina. Ved å dyrke forskjellige marine arter sammen med oppdrettsfisken, kan virvelløse dyr og / eller planter resirkulere næringsstoffene som går tapt fra kulturen til andre arter. Kort sagt kan avfallsstoffene fra oppdrettsanlegget utnyttes som ressurser i dyrking av andre marine arter!


Uutnyttet mulighet

Selv om de potensielle fordelene med et slikt system er godt forstått, praktiseres IMTA i svært begrenset grad i Norge. Helt konkret: Næringsrikt slam og avfallsstoffer fra oppdrett er en underutnyttet ressurs, og samdyrking kan bidra positivt i oppdrettsbransjens miljøregnskap og samtidig bidra til produksjon av andre marine arter. Hva skal til for å få til mer av det?

 

Høster av kinesisk erfaring

I prosjektet SAFER-IMTA vil forskere fra Norge og Kina samarbeide for å møte behovet for en mer bærekraftig og sikrere akvakulturproduksjon. Møreforsking er norsk partner og kinesiske partnere er Institute of Hydrobiology og Shenzhen University. Møreforsker Céline Rebours vil lede prosjektet sammen med  kinesisk prosjektleder professor Xiaoming Zhu, og professor Qiang Hu, kinesiske internasjonal rådgiver.

- Vi er glade for å starte samarbeidet med våre kinesiske kolleger, og spente på hvordan vi kan utveksle kunnskap og erfaringer. Fruktene av samarbeidet kan bidra til å øke innovasjonstakten som trengs for å få til en global bærekraftig matproduksjon i havbruk, sier Céline Rebours.

Gjennom komplementær kompetanse og kunnskap om ulike nasjonale utfordringer vil det nye konsortiet dokumentere og forbedre matsikkerheten til eksisterende og fremvoksende akvatiske arter ved å resirkulere avfall fra havbruk gjennom IMTA-systemene.

 

Sikter mot landbaserte samkulturer

Prosjektet har som mål å utvikle avanserte landbaserte systemer for samkultur av lavere trofiske arter (mikroalger, makroalger, sjøpølse) ved bruk av avløpsvann og slam fra oppdrett av karpe (Kina) og laks (Norge). Forskerne vil undersøke biologiske prosesser koblet til fysiske og / eller kjemiske prosesser for å konvertere fraksjoner av fast avfall til egnet ernæring  for dyrking av sjøpølse og alger.

De vil teste ut innovative systemer for algeproduksjon for å øke mengden biomasse som kan brukes videre som protein- og lipidkilder for fiskefôr.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)
 
SAFER-IMTA konseptet bygger på ideen om at arter på lavere nivå I økosystemet kan gjøre seg nytte av avfallsstoffer fra fiskeoppdrett. Slik kan man dyrke blant annet algearter og samtidig bidra til mer bærekraftig fiskeoppdrett. 
 

Hva skal til?

For at integrert havbruk skal tas mer i bruk, vil prosjektet også jobbe med å øke bevisstheten og kunnskapen om metoden i havbrukssektoren. SAFER-IMTA-prosjektet vil bidra til bedre forståelse av insentivene og hindringene for implementering av landbaserte IMTA-systemer.

Prosjektet vil også utforske nye innovative systemer for å produsere nye fôr- og matvarer fra underutnyttede marine ressurser, og slik bidra til mer sirkulær bioøkonomi. Kombinert med teknologisk innovasjon, forventes resultatene av prosjektet å gi ny kunnskap som bidrar i utviklingen av nye bærekraftige verdikjeder i havbrukssektoren. Prosjektet har som mål å minke gapet mellom underutnyttede ressurser og økende behov for trygg og næringsrik mat.
Prosjektarbeidet startet opp i april, og vil pågå de nærmeste tre årene.

Fakta

Prosjektnavn: Integrated Multitrophic Aquaculture for Sustainable and Safe Food Production
Prosjektperiode: 2021-2024
Støtte fra: 5 mill NOK fra Norges forskningsråd og 2 mill RMB fra National Natural Science Fundation of China (NSFC)