Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring

Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring

Marin bioprospektering er et nytt nasjonalt satsingsområde. Forskningsrådet og Innovasjon Norge, i samarbeid med Møreforsking Marin og Runde Miljøsenter, arrangerte den 24. mars et seminar på Runde hvor representanter for forskning og lokalt næringsliv var samlet for å lære mer om marin bioprospektering, og å se nærmere på de mulighetene dette området kan gi for næringslivet i Møre og Romsdal. Det ble et spennende seminar med gode innlegg og bidrag fra både fagmiljø og næringslivet.

 
I november 2009 presenterte Regjeringens sin nye strategi: ”Marin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping”.  Som et etterspill inviterte Forskningsrådet i februar til et åpent dialogmøte om marin bioprospektering i Oslo; et møte som ble møtt med stor interesse og samlet mange aktører. Møre og Romsdal er et fylke som kan vise til en sterk marin klynge og særdeles rike kystområder, og er således en region med de nødvendige forutsetningene for økt verdiskaping basert på marin bioprospektering.  Seminaret på idylliske Runde Miljøsenter 24. mars bekreftet at det spirer og gror også på dette næringsområdet i Møre og Romsdal. 30 deltakere fra næringsliv og forskningsmiljøer var samlet for å gi hverandre nye ideer til hvordan det kan skapes nye verdier med utgangspunkt i marine ressurser.
 
Virkemiddelapparat og forskningsmiljø
Etter en hyggelig lunsj åpnet seminaret med introduksjon fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge som informerte om strategi og finansieringsmuligheter for næringslivet. Dette ble etterfulgt av en presentasjon av Forskningsrådet sin store nasjonale satsing marin bioprospektering. Deretter var det innlegg fra fagmiljøene sin satsing på bioprospektering og konkrete prosjekter hos Møreforsking Marin (Ola Ween og Trygg Barnung), Høyskolen i Ålesund (Knut Sjåstad) og Runde Miljøsenter (Annelise Chapman). Møreforsking Marin og Høyskolen i Ålesund fortalte om uttesting av antimikrobielle komponenter fra dyphavsarter, biofilm og antibegroingsforsøk. Møreforsking Marin ønsker en økt satsing på bioteknologi i regionen og det ble her pekt på flere spennende muligheter. Runde Miljøsenter presenterte grundig dokumentasjon på fylkets unike geografiske plassering og det store biologiske mangfold man finner utenfor kysten, blant annet på grunn av lave vanntemperaturer, ulike havdybder og spesielle havstrømninger. Mulighetene for en biobank tilknyting til Runde Miljøsenter ble diskutert.   
 
Næringsaktører
Seminaret ble avsluttet med en sesjon med bidrag fra tre næringslivsaktører som er involvert i konkrete bioprospekteringsprosjekter. Greyston-gruppen representert ved Harald Nordal, fortalte om leting etter varme og kuldetolerante enzymer fra ulike kilder og antiviral aktivitet fra bioaktive komponenter. EPAX A/S ved Iren Stoknes fortalte om sin produksjon av høykonsentrerte Omega-3 produkt og litt om videre satsing på alternative råstoffkilder og utnyttelse av co-produkt som for eksempel fosfolipid. Jørund Hagen, fra bedriften Vital Marin A/S, hadde til slutt et innlegg om sin produksjon av protein og olje fra fiskeavfall kunne vise til uttesting av spesielle komponenter med biologisk aktivitet.
Seminaret ble avsluttet med en appell fra direktøren i Møreforsking Marin, Roar Tobro, som konkluderte med følgende: ”Ja, marin bioprospektering er noe vi kan leve av i fremtiden”.