Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking forsterker med tre nye ansatte

nye ansatte jan 2022.jpg

Møreforsking forsterker med tre nye ansatte

Tre nye, spennende forskere har kommet på plass hos Møreforsking nylig. I denne omgang forsterker vi vårt arbeid på Hav og helse og Sjømatforedling i hele regionen.

Vi fortsetter satsningen ved Campus Kristiansund, med to nye forskere som skal styrke vår forskergruppe Hav og helse. Med Hanne Solvang Felberg som forskningsleder har vi kommet langt i å bygge opp en biomarin forskningshub som skal bli del av det kommende Campus Kristiansund. Forskningsgruppen Hav og helse ble etablert i august 2021 og i januar 2022 er det nå seks forskere tilknyttet gruppa med base i Kristiansund. Et av målene for Møreforsking er å mobilisere til mer forskning i området. Forskningsgruppa har allerede etablert mange spennende prosjekter med ulike aktører i regionen.

Trond Roger Oskars

Trond Oskars har faglig bakgrunn innen zoologi med fokus på marine arter og fra naturvernavdelinga hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Hans bakgrunn vil komme til god nytte i forskningsprosjekter innen havbruk, havbunnskartlegging og utnyttelse av marine arter. Trond har spisskompetanse på artsidentifisering av marine virvelløse dyr (evertebrater) - deres anatomi og økologi - og metoder for å bruke DNA for å finne slektskapet mellom disse. Fra Statsforvalteren har han også erfaring med å vurdere miljøundersøkelser og påvirkning fra akvakultur og avløp.
 

Sanna Matsson

Sanna Matsson er også ny kollega tilknyttet forskergruppen Hav og helse i Kristiansund. Hun har doktorgrad i marinbiologi fra Institutt for arktisk og marin biologi, UiT - Norges arktiske universitet (2021). Avhandlingen hennes omhandlet begroingsorganismer på dyrket sukkertare og kartla omfang, artssammensetning og tidspunkt for påslag langs norskekysten.
Hun har jobbet med ulike livsfaser av dyrket tare og startet studier av marine makroalger under mastergraden i marinbiologi og akvakultur ved NTNU. Da så hun på optimalisering av dyrking av gametofytter (kjønnet generasjon av alger). Arbeidet resulterte i både internasjonal publisering, undervisning på universitet og grunnskole og foredrag på konferanser. Sanna er spesielt interessert i dyrking av ulike marine arter, særlig makroalger (tang og tare).

I Ålesund forsterkes faggruppen Sjømatforedling med ytterligere en forsker.

Thomas Hagby Dahl

Thomas Hagby Dahl har en mastergrad i Ocean Resources fra NTNU i Trondheim (2021), med spesialisering inn mot akvakultur. Han har en bachelorgrad i biologi fra NTNU i Trondheim (2019). I masteroppgaven undersøkte Thomas om børstemark (Hediste diversicolor) fôret på akvakulturslam kunne fungere som en alternativ fôrressurs i fremtidig fiskefôr. Thomas har også praktisk erfaring som driftstekniker hos Hofseth Aqua AS og har jobbet med produksjon av klippfisk hos Fjordlaks AS.
Thomas vil bidra i Møreforskings forskning på sjømatkvalitet og marine ingredienser, ledet av Wenche Emblem Larssen. Han vil være del av faggruppen Sjømatforedling. Thomas interessert innenfor forskning er knyttet til  både marine ressurser, råstoffer og alternative fôrressurser.

Vi ønsker våre tre møreforskere velkommen på laget og gleder oss til å få til gode resultater sammen!

Forskning som utvikler næringslivet

Er du nysgjerrig på hvordan disse nye forskerne og våre forskergrupper kan bidra til din virksomhet? Ta en prat med en av våre forskningsledere.Hav og helse
Forskningsleder Hanne Solvang Felberg.  

Sjømatforedling
Forskningsleder Wenche Emblem Larssen
Transport og logistikk
Forskningsleder Tore TomasgardBærekraftig hav og kyst
Forskningsleder Liv Guri Velle