Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Jobber for bærekraftig flerbruk av havområder

scenarier flerbruk.JPG

Jobber for bærekraftig flerbruk av havområder

Havrommet er under betydelig press. Stadig flere konkurrerer om å bruke arealer og utnytte ressursene. Skal vi få til en bærekraftig forvaltning for fremtiden, er vi avhengig av en mer helhetlig tilnærming. Hva skal til for å få det til? Møreforsking deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som har dette som mål.

I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk av havet. Men svært få av disse har blitt implementert.

- Mangel på kunnskap om hvordan tiltakene påvirker økonomi og det marine miljøet er en av hovedårsakene til at det foreløpig er få tiltak som monner på området. Det kreves en endring fra tanken om eksklusive rettigheter til inkluderende deling av havrommet mellom flere. Samarbeid og flerbruk kan gi betydelige samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster, forteller Møreforsker Céline Rebours.

Internasjonal utfordring
Økt ønske om ressursutnyttelse og arealkonflikter er en utfordring i mange land. Det internasjonale forskningsprosjektet Multi-Frame som nå starter opp, har som mål å øke kunnskapen om og gjennomføringsevnen hos både offentlige aktører og næringsliv om flerbruks-konsepter. Det vil samarbeidspartnerne få til gjennom å utvikle nye verktøy, evalueringer og eksempler på god praksis.
- Vi tror at økt kunnskap og gode verktøy til sammen vil kunne få relevante aktører til systematisk å ta i bruk flerbrukskonseptet i planlegging og utredninger, sier Rebours.
 
Samarbeidet ledes fra Tyskland, og Møreforskings Céline Rebours er norsk koordinator og arbeidspakkeleder. Bærekraftig flerbruk av havrommet er et internasjonalt mål, uttrykt gjennom FNs bærekraftsmål. Det er derfor naturlig å samarbeide med andre land i arbeidet for å lykkes. Et bredt spekter av offentlige og private, forsknings- og samfunnsaktører er med. (liste over samarbeidspartnere)

Skal gi gode verktøy

Samarbeidspartnerne skal utvikle en verktøykasse som vil hjelpe myndigheter og næringsliv i beslutningsprosessene i vurderinger av optimale kombinasjoner av flerbruk i et gitt havområde – løsninger som bidrar til verdiskaping samtidig som man unngår, minimerer eller reduserer negative konsekvenser. Fem flerbruks-scenarier vil bli utviklet, med case i Sverige, Mocambique, USA, Frankrike og Norge. Utviklingsarbeidet bygger på tidligere forskningsarbeid som har hatt en helhetlig tilnærming til arealplanlegging for havrommet.
 
Bildet under: I disse tider foregår internasjonale møter via video. 
Her fra prosjektets kick-off møte denne uken. 


 
 
Prosjektnavn: Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems – MULTI-FRAME
Prosjektperiode: 1. juni 2020 – 1. juni 2023
Budsjett: 1 341 000 Euro. Støtte fra: Belmont Forum og Norges forskningsråd
Nettside: www.submariner-network.eu/multi-frame
Samarbeidspartnere: