Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

EU-nettverk Horisont 2020 NORDVEST

EU Commision.jpg

EU-nettverk Horisont 2020 NORDVEST

Etablering av regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Den overordnete målsetningen med programmet er å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. For å finne nye løsninger som kan bidra til å nå målene i Horisont 2020 kreves det tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Les mer om Horisont 2020 på Forskningsrådets nettsider.

Forskningsrådet støtter etablering og drift av EU-nettverk. Nettverkene skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av "good practice" og utvikling av allianser.

EU-nettverket Horisont 2020 NORDVEST skal arbeide for økt kunnskap og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal. Nettverket ønsker å bygge langsiktig kompetanse gjennom god integrering av nærings-, utdannings- og forskningsmiljø. Horisont 2020 NORDVEST består derfor av FoU-miljøene i regionen, næringslivet representert gjennom klyngene og ulike virkemiddelaktører. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeidsstrukturer og arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid, som vil bidra til å styrke innovasjons- og konkurranseevnen i fylket.

Det overordnede prosjektmålet er å bidra til at FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor i Møre og Romsdal utvikler prosjekter innenfor prioriterte områder i Horisont 2020, der regionen har konkurransemessige fortrinn, som skaper merverdi for regionen. I tråd med FoI-strategien er prioriterte kunnskapsområder for innovasjon og verdiskaping i fylket knyttet til bærekraft, muliggjørende teknologier og kommersialisering. Prosjektansvaret ligger hos Møreforsking Ålesund.

Kontaktperson: Linn Kristin Akslen-Hoel 
 
Illustrasjonsfoto: Europa kommisjonen