Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Millioner til forskning og innovasjon i nordvest

trespann mf_lite.jpg

Millioner til forskning og innovasjon i nordvest

Det er nå klart at Møreforsking mottar 28 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd til sitt bransjeoverskridende prosjekt FISK 4.0. Tildelingen er godt nytt for alle i marin og maritim næring i regionen som driver forskning og utvikling.

- Denne satsningen kan gi et stort løft i arbeidet med å omstille næringslivet i regionen. I arbeidet med omstilling og innovasjon står forskning og kompetanse sentralt og prosjektet vil innebære et betydelig kapasitetsløft for Møre og Romsdal, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen.

Forrige gang Forskningsrådet gjennomførte ei slik utlysning var 2017. Møreforsking har konkurrert nasjonalt og er blant åtte prosjekter i Norge som nå tildelt midler.

 

Mer verdiskaping og omstilling
 

De kommende seks årene skal FISK 4.0 utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette fordrer ny kunnskap innen utvikling av nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.

– Havet er viktig for Norge. Og et stort antall aktører i regionen vår har sterke posisjoner både i fiskeri, havbruk og i maritim næring. Men for å sikre at vi utvikler oss nok til å befeste dette og kan vokse videre, må vi stadig tenke nytt. I dette prosjektet står samhandlinga mellom marin og maritim sektor sentralt. Det tverrfaglige samarbeidet vil gi viktige synergi-effekter for begge næringer. Her skal man jobbe både med båt, produksjon og råstoff for å løfte i fellesskap framover, forklarer Gundersen.

- Forskningen skal gjøre det mulig for industrien å effektivisere, automatisere, digitalisere, spare kostnader, og å heve kvaliteten på produktene ytterligere. Dette gleder vi oss til å dra i gang og se fruktene av, sier prosjektleder Wenche Emblem Larssen hos Møreforsking

 

Bredt og viktig samarbeid

Møreforsking er søker og prosjekteier og har sammen med NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk utformet søknaden. I tillegg har prosjektet et bredt og spennende konsortium av næringsaktører som er klare til å delta; Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Technotherm, Skiptsteknisk og gruppen «Norwegian sea Frozen at sea». Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket er med i ett og samme prosjekt – NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster.

 

En hovedsatsning for fylket

 
Møre og Romsdal fylkeskommune har som som intensjon å delta i finansieringen av prosjektet med totalt 9 millioner kr fordelt over 6 år. De ønsker særlig å bidra til å finansiere PhD-stipendiater som kan bidra til kapasitetsløftet. Dette vil komme i tillegg til de 28 millionene fra Forskningsrådet.
 
- FISK 4.0 er et viktig prosjekt for fylket vårt. Det vil bidra sterkt til å bygge kompetanse og kapasitet som vil styrke evnen til omstilling i regionen vår, kommenterer Hilde Aspås, næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
- Den tverrfaglige tilnærmingen - koblingen mellom marin og maritim sektor og et sterkt partnerskap er viktig for å møte omstillingsbehovet vi har.  

Satsningen er et sentralt element i implementering av fylkets FoI-strategi og støtter opp under målene i Fylkesplanen. Den understøtter også intensjonen i det nylig vedtatte programmet Skaparkraft, der målet er å styrke eksportnæringene i fylket og stimulere til utvikling av nye næringer.
- Vi gleder oss til å se hva satsningen vil kunne generere av positive virkninger for næringslivet i regionen vår, sier Aspås.
 

 

Hard konkurranse om midlene
 
Norges Forskningsråds satsning Kapasitetsløft skal stimulere til enda mer regional innovasjon og at regioner benytter sine styrker for omstilling og økt konkurransekraft (smart spesialisering). Prosessen fra utlysning til evaluering har vært omfattende. Startskuddet gikk i april med informasjonsmøter. Frem til søknadsfristen i september har 39 ulike partnerskap landet rundt gjort et nitidig arbeid med å utvikle det beste konseptet. Møreforskings FISK 4.0 var altså ett av åtte prosjekt som kom gjennom nåløyet.

Spesialrådgiver Kaj Mjøsund i forskningsrådets avdeling Mobilisering og regional utvikling forklarer at et av grunnene til at prosjektet nådde opp er at FISK 4.0 vil se på helheten for en næring med gode fremtidsutsikter. 

- Forskningsrådets eksterne eksperter har vurdert FISK 4.0 til å være et svært godt prosjekt som treffer godt på formålet med kapasitetsløft-satsningen. Det er et av de beste prosjektene i en hard konkurranse med 38 andre, kommenterer Mjøsund.
- Prosjektet er tydelig på at økt verdiskapning og bærekraftig samfunnsutvikling er potensielle samfunnseffekter av prosjektet. Og økt ressursutnyttelse av fisk beskrives som ett av bærekraftsmålene. Prosjektet vil også skape økt forskningsaktivitet og kapasitet ved sterke FoU-miljøer som Møreforskning og NTNU. Søknaden demonstrerer sterk forankring i Møre og Romsdals regionale prioriteringer og næringslivets deltagelse synes godt forankret, med eksisterende klynger som samarbeidspartner. Her er det et solid grunnlag for å skape faktisk samarbeid som er avgjørende for å nå de resultatene og ambisjonene prosjektet har, sier Forskningsrådets mann.

 

Den fjerde industrielle revolusjon

Prosjektet implementerer Industri 4.0, en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt (lean) er sentrale begrep. Arbeidet vil fokusere på samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produkter og prosesser kan kobles mot automatikk og sensorteknologi - en nødvendighet i en tid med rask teknologiutvikling.

Prosjektet er organisert i fire innsatsområder der den overordnede ideen er å legge til rette for samhandling mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse. Forskningsmiljøene vil være brobyggere som kobler relevant kapasitet og kompetanse, og slik legger til rette for økt konkurransekraft både i næringsliv og akademia.

FISK 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng og vil bidra til å akselerere omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder. Dette skal realiseres gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger og kartlegging hvordan fabrikkløsningen påvirker konstruksjon av fartøyet og kvaliteten på råstoffet.
  

SAMHANDLING SENTRALT: FISK 4.0-arbeidet vil jobbe med å forbedre selve fabrikken om bord i fiskebåten, kvaliteten på det som blir produsert og hvilke konsekvenser ny teknologi får for fiskebåter, med tanke på plass og organisering.


Bildet øverst på siden: 
LYKKELIGE MØREFORSKERE:
Gleden var stor da nyheten slapp om tildeling av forskningsmillionene fra Forskningsrådet. Nå gleder Møreforsking og gruppen av aktører seg til å gå i gang med arbeidet.
Disse tre har stått sentralt i utarbeidelsen av prosjektsøknaden som nå er innvilget. Fra venstre forskningsleder og prosjektleder Wenche Emblem Larssen, forskningssjef Linn Kristin Akslen-Hoel og administrerende direktør Agnes Christine Gundersen, alle fra Møreforsking.

Hans Petter Hildre og Håvard Vollset Lien  ved NTNU har også vært viktige bidragsytere i søknadsarbeidet men hadde ikke mulighet til å stille til fotografering i dag.

Norges forskningsråds nyhetssak om tildeling av midler til 8 søkere av Kapasitetsløft-satsningen
 

Her er konsortiet som vil bidra til Kapasitetsløftet gjennom prosjektet FISK 4.0