Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Styrker forskningssamarbeidet mellom landbruk og marin næring

forfra_mindre.jpg

Styrker forskningssamarbeidet mellom landbruk og marin næring

Nå går startskuddet for et unikt blågrønt samarbeid i Møre og Romsdal. Fylket har bevilget inntil 5 millioner kroner til tettere forskningssamarbeid mellom landbruk og marin næring. Samarbeidet har potensiale til å skape grunnlag for innovasjon og næringsutvikling i begge sektorer.

Regionen vår er i verdensklasse på mange områder. For å holde på den posisjonen har bedriftene et stort behov for forskningskompetanse. I Møre og Romsdal er det mange som driver FOU-arbeid, men miljøet er fragmentert. Det nye tverrfaglige blå-grønne forskningssamarbeidet som nå går i gang har solid regional forankring og vil kunne skape synergier andre forskningsmiljøer ikke har.


 
Hva er spesielt med Møre og Romsdal?
Tilgang til bærekraftige marine ressurser, et aktivt jordbruk, naturbasert reiseliv og innovativ og nytenkende industri gir fylket mange fortrinn. Den videre utviklingen av regionalt næringsliv bør se disse fortrinnene i sammenheng. Fylket nyter godt av en unik næringsnær Campus i Ålesund, en forskningsstasjon på Runde, nasjonalt senter for økologisk landbruk på Tingvoll. Vi har også en nasjonalt ledende campus innenfor bl.a. logistikk i Molde, og en spennende campus med marin satsing under utvikling i Kristiansund. Dette er fagmiljøer som kan bidra til at fylket kan styrke sin posisjon som nasjonalt ledende i de viktige primærnæringene i Norge, og også i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor.

Forskning i utvikling
Nettopp nærheten til næringene og lokal kunnskap vil være viktig i fremtidens forskningsarbeid. Møre og Romsdal har tre regionalt eide aktører innen forsking og utvikling: Møreforsking, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Runde Miljøsenter (MNR). Disse tre representerer en spennende kobling mellom blå og grønn sektor som er fremtidsrettet og som svarer på nasjonale og internasjonale satsinger og strategier. Gjennom tettere samarbeid har aktørene som mål å ta ut synergier som vil posisjonere og styrke regionen. Forsterket samarbeid mellom disse forskningsmiljøene vil gi nye muligheter som enkeltaktørene ikke har hver for seg.

Samarbeid kan gi konkurransefortrinn
Sammen vil de tre forskingsinstitusjonene bidra til at enda mer forsking og utvikling kommer til nytte for regionens næringsliv og offentlig forvalting. Gjennom tett samarbeid er målet å integrere kompetanse fra blå og grønn sektor i felles, sektorovergripende forskingsprosjekter. Dette vil skape grunnlag for innovasjon, nye næringsmuligheter og verdiskapning. Resultater av samarbeidet vil kunne øke regionens konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.
- Her i regionen har vi grobunn for gründere, stolte tradisjoner og foroverlente næringer innen marin sektor, landbruk og reiseliv. I skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor er potensialet for innovasjon og ny verdiskapning stort, kommenterer Møreforsking-direktør Agnes C. Gundersen.

- Det at vi kjenner regionens fortrinn og flaskehalser og har lang erfaring med næringsnær forskning, gjør oss godt egnet til å drive forskning som kan bidra til økt verdiskaping og styrka konkurranseevne for næringslivet vårt, sier hun. Og får støtte fra de to andre forskningslederne.
 
 

Økt kunnskap – økt innsikt – gode valg
Noen av utfordringene fylkets næringsliv står overfor er komplekse problemstillinger som det trengs tverrfaglig samarbeid for å løse. Det blågrønne samarbeidet vil jobbe for å bygge opp en tverrfaglig kunnskapsbase og et sterkt blågrønt kompetansemiljø. Målet er bærekraftig høsting og verdiskaping. Og å bygge bro mellom akademia og næringen. De har allerede pekt ut mange tema som vil ha stor nytte av deres felles forskningsinnsats. I Møre og Romsdal er det for eksempel store muligheter for å utnytte ubrukte ressurser som beiting i utmark, fjell og kystlyngheier i matproduksjon. De vil også kartlegge råvarestrømmer i fylket, både innen landbruk, villfanget sjømat og innovativ kultivering og se på nye anvendelsesområder for restråstoff som ikke utnyttes optimalt i dag.

Rundt 30 fagpersoner fra de tre forskningsmiljøene var i dag samlet til kick-off ved Hustadvika Gjestegård.