Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking vil rendyrke det marine

Møreforskings styreleder Tormod Thomsen og daglig leder Agnes Gundersen

Møreforsking vil rendyrke det marine

Møreforsking tar strategiske grep for å styrke seg for fremtiden. Nå rendyrker vi forskning i hele den marine verdikjeden.

I 2020 gjennomførte Møreforsking en fusjon der tre organisatoriske enheter ble til én. Grepet ble gjort for å forenkle og effektivisere virksomheten, og gjøre selskapet bedre rustet for vekst. I løpet av de tre årene som har gått siden fusjonen har selskapet lykkes på mange områder - mange tilsagn på prosjektstøtte, nye kunder, nye tverrfaglige samarbeid og god inntjening. Spesielt de marine forskningsgruppene har utpekt seg her; blant annet gjennom å vinne flere store og langsiktige signalprosjekt som bygger på regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Gode resultater i det marine

- Gjennom storsatsinger som FISK 4.0, to nye store EU-prosjekt og flere store norske prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og andre, har Møreforsking en solid portefølje i marint næringsliv både regionalt og nasjonalt. Antall forskere innen de marine forskningsgruppene er nær doblet de siste fem årene og over halvparten har doktorgradskompetanse, oppsummerer daglig leder Agnes Gundersen. 

Veivalg

For å forme og styrke forskningsinstituttet tydeligere for fremtiden, har Møreforsking gjennomført en intern strategiprosess. Styret, tillitsvalgte og selskapets ledelse har gjennomført en grundig prosess der hele organisasjonen har vært involvert. Styret har nå besluttet at Møreforsking skal rendyrke den marine forskningsprofilen, med ambisjon om vekst og rekruttering for å etablere en enda bredere prosjektportefølje innen disse allerede godt etablerte forskningsområdene. 

- Vi bygger nå et Møreforsking som raskt kan svare på næringslivets behov for forskning og innovasjon, og slik bidra til verdiskaping og bærekraft for kommende generasjoner. Det er vårt samfunnsoppdrag, sier styreleder Tormod Thomsen. 

De overordnede føringene fra Stortinget er naturlig nok også tatt med i vurderingene. 
- De gjeldende rammevilkårene for forskningsinstitutter er rettesnoren vi må styre etter, kommenterer styrelederen. 
- Hav og kyst er ett av satsningsområdene som er fremhevet i Stortingsmeldingen «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning». Flere av de andre tematiske prioriteringene er også relevant for den satsningen vi nå har landet på, bekrefter han. 

Veien videre

- Endringsprosesser og omstilling er alltid krevende og beslutningen vil kunne medføre endringer i organisasjonen, kommenterer Thomsen, men skal vi trygge og styrke Møreforsking for fremtiden, er det vårt ansvar å ta veloverveide valg for selskapets videre kurs. God lønnsomhet og utvikling av robuste fagmiljøer står helt sentralt, påpeker han. 

- Vi har kontorer i både Ålesund, Molde og Kristiansund, og vil bygge videre på langvarige og tette samarbeid med næringslivet både regionalt og nasjonalt, slik at vi kan fortsette å bidra til forskningsbasert innovasjon og utvikling som Møre og Romsdal og Norge trenger, avslutter styreleder Tormod Thomsen.


Kontaktpersoner: 
Styreleder Tormod Thomsen 41413423
Daglig leder Agnes Gundersen 92611524