Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nytt forskerprosjekt om kystlandskapet

LandPress.jpg

Nytt forskerprosjekt om kystlandskapet

Møreforsking Ålesund skal sammen med Universitetet i Bergen, NIBIO og SSB i gang med nytt forskerprosjekt. Prosjektet tar for seg kombinasjonen av klima- og landbruksendringer langs kysten, og vil se nærmere på hvordan og hvorfor dette er en økende trussel for både natur- og samfunnsverdier. Gjennom den siste tiden har man både opplevd massiv røsslyngdød, og ukontrollerte lyngbranner langs kysten – tematikk prosjektet berører. Prosjektet er finansiert gjennom MILJØFORSK hos Norges Forskningsråd.

Opphør eller reduksjon av landbruksdrift fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester- og funksjoner. Dette har ført til at kystlyngheiene og en rekke andre naturtyper i dag er klassifisert som truet i både Norge og Europa. Når gjengroing opptrer i kombinasjon med klimaendringer, øker problemene. Ekstremvær, i form av tørkeperioder, og gjengroing øker brannfaren i landskapet, og ukontrollerte branner utgjør en samfunnskostnad, både i forhold til brannslukking, erstatning av tapte verdier, og sikkerhetsrisiko for befolkningen. Et levende landbruk kan derfor ha samfunnsverdi utover matproduksjonen, gjennom å produsere naturgoder- og tjenester som redusert brannrisiko.
 
Prosjektet Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands (LandPress) vil undersøke hvordan og hvorfor klima- og bruksendringer i kombinasjon utgjør en trussel for kystlyngheiene. Prosjektet nytter mellom annet den massive røsslyngdøden forårsaket av intens tørke vinteren 2014 i sine feltforsøk. Det vil bli etablert tørkeforsøk i felt som del av et internasjonalt tørkenettverk (https://wp.natsci.colostate.edu/droughtnet/), og vi vil hente inn data knyttet til fellesgoder knystlyngheier skaper når de er i hevd, slik som lavere brannrisiko.
 
Prosjektet ledes av UiB ved prof. Vigdis Vandvik, er fireårig, med oppstart i 2016. Prosjektet har en samlet økonomisk ramme på 12 983 000, hvorav Norges Forskningsråd dekker 7 778 000 over MILJØFORSK.
 
Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmesider: http://www.uib.no/en/rg/EECRG/95156/landpress
 
Kontaktperson i Møreforsking er Liv Guri Velle
Foto: Liv Guri Velle