Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Økt verdiskapning gjennom blågrønt forskningssamarbeid

blågrønt samarbeid nov 2018_mindre (2).jpg

Økt verdiskapning gjennom blågrønt forskningssamarbeid

Næringsutvikling gjennom blågrønt samarbeid er pekt ut som et viktig satsingsområde i Norge. Møre og Romsdal har store muligheter her gjennom tilgang på rike ressurser, stort biologisk mangfold og sterk lokalt og globalt næringsliv.

Nylig var et tyvetalls forskere fra Runde miljøsenter, Møreforskning Ålesund og NORSØK samlet på Runde for å jobbe fram gode prosjektidéer i skjæringspunktet mellom hav og land.
 
Møre og Romsdal en komplett verdikjede
Innenfor blå sektor utgjør næringslivet i Møre og Romsdal en komplett verdikjede. Regionen er en viktig sjømateksportør i Norge og knutepunktet for Norges havfiskeflåte og sjømatindustri. I fylket finner man også landets viktigste klynge innen maritim industri og leverandørindustri. Innenfor grønn sektor er vi et stort landbruksfylke med 10% av landets ku-, storfe-, geit og sauehold. Møre og Romsdal er også et stort reiselivsfylke hvor turismen er basert på naturgitte forutsetninger med fjorder, øyer og fjell i tillegg til  kulturlandskap og bygdesamfunn formet av aktivt landbruk og fiske.
 
Økologi og miljø i sentrum
En viktig faktor for utvikling av næringsliv og forsking er at man i økende grad må ta hensyn til miljø og økologi. Gjennom samarbeid om forsking og næringsutvikling mellom blå og grøn sektor er mulighetene store for for nye produkt, felles satsinger og løsninger på veien mot et mer bærekraftig  samfunn.
 
Representanter fra næringa var med å ga innspill under samlinga. Disse blir tatt videre.
Prosjektutviklinga blir finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og egeninnsats fra de tre forskningsmiljøene.