Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Svein Bråthen med i regjeringsoppnevnt utvalg

SveinBraathen.jpg

Svein Bråthen med i regjeringsoppnevnt utvalg

Svein Bråthen ble fredag 5. oktober oppnevnt i et utvalg som skal vurdere konsekvenser av globalisering innen luftfart. De skal blant annet vurdere tiltak som kan gi større konkurranse på dagens kortbanenett. Utnevnelsen er bl.a. et resultat av prosjektarbeid i Transportgruppa ved Møreforsking Molde. Vi gratulerer så mye og ønsker Svein lykke til.

Regjeringa er opptatt av å sikre god mobilitet for folk og næringsliv. For store deler av næringslivet er eit godt flytransporttilbod avgjerande for fortsatt drift, og for mange menneske er det avgjerande for at dei skal kunne bu der dei ønskjer. Med dette utvalet vil vi få eit godt kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på luftfartsområdet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utvalet er breitt samansett, og har kunnskap om dei ulike tema utreiinga skal dekke. Det har medlemmer frå uavhengige fagmiljø og representerer ulike interesser knytt til luftfart, mellom annen frå både arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar.

Utvalet skal levere rapport til Samferdselsdepartementet innan 1. desember 2019.